Przetargi.pl
Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Krzyki, Zadanie 2 - Fabryczna, Zadanie 3 - Psie Pole, Zadanie 4 - Stare Miasto i Śródmieście

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Krzyki, Zadanie 2 - Fabryczna, Zadanie 3 - Psie Pole, Zadanie 4 - Stare Miasto i Śródmieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Krzyki, Fabryczna, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście. 2. Zakres zamówienia: 2.1. Remonty nawierzchni bitumicznych, betonowych, kamiennych jezdni i chodników wykonywane: a) mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco, b) mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco z Recyklera, c) mieszankami mineralno-bitumicznymi bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczaniem mechanicznym - czopowanie ubytków technologii na gorąco lub na zimno, d) mieszankami mineralno-bitumicznymi w technologii Patchera, oraz roboty towarzyszące: e) regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej, f) wymiana krawężnika betonowego, g) regulacja krawężnika kamiennego, h) rozebranie nawierzchni bitumicznej, i) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, 9/11, j) wykonanie podbudowy tłuczniowej, k) wykonanie podbudowy bitumicznej, l) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia, m) mechaniczna ścinka poboczy, n) wzmocnienie poboczy, o) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej, p) remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań, q) regulacja wysokościowa włazu kanałowego, r) regulacja wysokościowa studzienki ściekowej, s) regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych, t) wykop mechaniczny lub ręczny, u) rozebranie i ustawienie obrzeży betonowych. 2.2. Roboty interwencyjne polegające na usuwaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie pasa drogowego (inne niż ubytki) wyceniane na bieżąco wg potrzeby. 2.3. Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie na oddzielne zlecenie Zamawiającego - niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, w przypadkach znacznych utrudnień w ruchu kołowym i pieszym, np. gdy roboty będą się odbywać na skrzyżowaniu ulic lub konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie 1 - 15.000,00 zł, Zadanie 2 - 15.000,00 zł, Zadanie 3 - 15.000,00 zł, Zadanie 4 - 6.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach