Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu parku im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie na plac zabaw wraz z infrastrukturą

Komunalny Zakład Budżetowy w Legionowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 13A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 774-45-95 wew. 11 , fax. 0-22 774-11-77
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Budżetowy w Legionowie
  ul. Jagiellońska 13A 13A
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 774-45-95 wew. 11, fax. 0-22 774-11-77
  REGON: 00083121500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzb-legionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu parku im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie na plac zabaw wraz z infrastrukturą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zagospodarowanie terenu parku im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie na plac zabaw wraz z infrastrukturą 2.Ogólny zakres robót o którym mowa w ust.1; wykonanie prac przygotowawczych, zabezpieczenie drzew, rozbiórka starych nawierzchni, elementów oraz wywóz odpadów i śmieci, montaż nowych urządzeń zabawowych i wyposażenia parkowego wraz z niskim ogrodzeniem placów zabaw z wykonaniem nawierzchni amortyzujących upadki oraz placyków z kostki betonowej, montaż urządzeń na placu dla skaterów oraz wykonanie nawierzchni betonowej, wykonanie placyków i alejek pieszych ze szlachetnej kostki betonowej wraz z montażem ławek, tablic, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, roboty ogrodnicze z uwzględnieniem rocznej pielęgnacji gwarancyjnej, wykonanie przyłącza wodociągowego, założenie systemu automatycznego nawadniania na terenie parku, budowa oświetlenia parkowego - 27 kompletnych punktów oświetleniowych, zakup i ustawienie kamienia z montażem tablicy pamiątkowej. 3.Wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej, stosować materiały i wyroby zgodne z Polską Normą i posiadające ważne atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 4.Szczegółowy zakres i opis robót zawarty jest w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. we wzorze umowy załącznik Nr 2, w projektach budowlano - wykonawczych - zał. nr 11, 16, 20 i 23, przedmiarach robót - zał. nr 13, 14, 18, 22 i 25, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - zał. nr 12, 17, 21 i 24, kartach technicznych urządzeń i wyposażenia - zał. nr 15, inwentaryzacji zieleni - zał. nr 19 - znajdujących się w komplecie materiałów przetargowych. 5.Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wpłaty wadium w kwocie 48.000,00zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzb-legionowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach