Przetargi.pl
Remont budynku biurowego hodowlanego Starego biura, znak: TT-5/8/11

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 61940-41 wew. 130 lub 114 , fax. 022 6195898
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
  ul. Ratuszowa 1/3 1/3
  03-461 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 61940-41 wew. 130 lub 114, fax. 022 6195898
  REGON: 01287867300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku biurowego hodowlanego Starego biura, znak: TT-5/8/11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku biurowego hodowlanego Starego biura na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego o nr inwentarzowym 1-10-109-25. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: Roboty remontowe obejmują: * Dach - rozebranie zniszczonych obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej, - pasy mury ogniowe - 56,6 m?, - gzyms- wejście do budynku - 1,86 m?, - rynny dachowe - 45,4 m, - rury spustowe - 16,4 m, - rozebranie pokrycia z papy - 219 m?, - wymiana deskowania dachu - 172 m?, - wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej z warstwy podkładowej i nawierzchniowej na dachu drewnianym - 219 m?, - uzupełnienie tynku na kominach - 2,50 m?, - wywóz papy wraz z utylizacją na 20 km - 6,57 m?, *Elewacja - odbicie skorodowanych tynków - 292,494 m?, - oczyszczenie ścian za pomocą szczotek - 294,494 m?, - impregnacja ścian jw. preparatem typu Uni Grunt - 294,494 m?, - umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach - 294,494 m?, - wykonanie tynku na ścianach dwuwarstwowego, warstwa podkładowa zwykła, tynk kat. III zewnętrzny - 294,494 m?, wierzchnia warstwa akrylowa, faktura nakrapiana w kolorze - 250,894 m?, - wykonanie tynku cienkowarstwowego z gotowych mieszanek typu marmolit mozaikowy na cokole budynku - 40,06 m?, - zamocowanie parapetów z blachy powlekanej szt. 14 - 11,20 m?, - wykonanie opaski betonowej przy budynku - 27,80 m?, - wywiezienie gruzu na odległość 20 km - 8,75 m?. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł). 2) Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form: - w pieniądzu - wpłata na konto dokonana przelewem na rachunek bankowy MOZ nr: 24 1030 1508 0000 0005 5005 8022 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz.1158 z dnia 9 listopada 2000r. z późn. zm.). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. Wadium podlega zwrotowi w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 Ustawy. 3) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5) Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach