Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 75 34 310 , fax. 29 7534380
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sadowa 9 9
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 29 75 34 310, fax. 29 7534380
  REGON: 00030248000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalprzasnysnysz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu pogrupowana w 13 Pakietach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: pakiet nr 1 - 350,00 zł pakiet nr 2 - 1.200,00 zł pakiet nr 3 - 350,00 zł pakiet nr 4 - 100,00 zł pakiet nr 5 - 400,00 zł pakiet nr 6 - 600,00 zł pakiet nr 7 - 10,00 zł pakiet nr 8 - 10,00 zł pakiet nr 9 - 150,00 zł pakiet nr 10 - 300,00 zł pakiet nr 11 - 130,00 zł pakiet nr 12 - 530,00 zł pakiet nr 13 - 650,00 zł RAZEM - 4.780,00 zł . Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 21.07.2011 r do godz. 11.00 na konto SP ZZOZ w Przasnyszu PBS Ciechanów 13 8213 0008 2005 0700 8700 0004 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć dostawa sprzętu medycznego Wadium może być również wnoszone w formach opisanych w art. 45 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do dowodu wpłaty wadium należy dołączyć informacje z wyszczególnionymi pozycjami za które dokonano wpłaty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalprzasnysz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach