Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, trucizn i produktów dezynfekcyjnych - biobójczych oraz wyrobów medycznych

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Batorego 44
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 778 26 00, 22 778 26 25 , fax. 22 779 09 90, 22 779 09 99
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Batorego 44 44
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 778 26 00, 22 778 26 25, fax. 22 779 09 90, 22 779 09 99
  REGON: 14637864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-otwock.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, trucizn i produktów dezynfekcyjnych - biobójczych oraz wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sukcesywna dostawa produktów leczniczych, trucizn i produktów dezynfekcyjnych - biobójczych oraz wyrobów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium przez wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne, które należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Genin Noble Banku SA Warszawa Nr konta: 10 1560 0013 2616 9965 1000 0003 przed upływem terminu składania ofert z zaznaczeniem -Wadium w postępowaniu nr 20/2016. Wysokość wadium na poszczególne zadania wynosi: Zadanie nr 1: Produkty lecznicze - 800 PLN; Na Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3 Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 2. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki pieniężne z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku zabezpieczenia oferty inną formą wadium, oryginał dowodu wniesienia wadium będzie załączony do oferty. 3. Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4.Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy wnieść w taki sposób, by nie tworzył z nią całości tj. był nie ponumerowany i niezwiązany na stałe z ofertą; 5.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty właściwą formą wadium podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą w trybie art. 24 ust. 4 Ustawy. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy cząstkowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach