Przetargi.pl
Dostawa sprzętu, materiałów medycznych i sterylizacyjnych jednorazowego użytku, dwukierunkowego przepływomierza Dopplera, sprzętu do wykonywania badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki wieńcowej

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7652122 , fax. 29 7604569
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
  Al. Jana Pawła II 120A 120A
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 29 7652122, fax. 29 7604569
  REGON: 00030461600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.ostroleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu, materiałów medycznych i sterylizacyjnych jednorazowego użytku, dwukierunkowego przepływomierza Dopplera, sprzętu do wykonywania badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki wieńcowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, materiałów medycznych i sterylizacyjnych jednorazowego użytku, dwukierunkowego przepływomierza Dopplera, sprzętu do wykonywania badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki wieńcowej w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ i umowy - Formularz cenowy. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. nie przekracza 209 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ostroleka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach