Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz- Strzemieczne od km 3+820 do km 5+120 , odcinek o długości 1,300 km

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Krótka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7173040 , fax. 029 7171522
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Krótka 3 3
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 029 7173040, fax. 029 7171522
  REGON: 55067102700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-makowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz- Strzemieczne od km 3+820 do km 5+120 , odcinek o długości 1,300 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz- Strzemieczne od km 3+820 do km 5+120, odcinek o długości 1,300 km. O p i s r o b ó t I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogi). Trasa w terenie równinnym wg pomiarów w terenie. II. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 1. Potrójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni żwirowej średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym 1300mb x 5,0 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat -makowski.pl (zakładka bip)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach