Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynków Gimnazjum nr 48 im Jana Pawła II w Warszawie

Gimnazjum Nr 48 im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 01-407 Warszawa, ul. Deotymy 25/33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 836-03-41 , fax. 22 836 03 41
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum Nr 48 im. Jana Pawła II
  ul. Deotymy 25/33 25/33
  01-407 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 836-03-41, fax. 22 836 03 41
  REGON: 01605666600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gim48.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka oświatowa - gimnazjum publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynków Gimnazjum nr 48 im Jana Pawła II w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Deotymy 25/33 dla następujących budynków: budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej. Planowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia tj. 01.08.2011 - 31.12.2012 (17 miesięcy) określone dla poszczególnych obiektów Gimnazjum: 1. budynek szkoły 64000 kWh. 2. budynek sali gimnastycznej 137000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gim48.pl/?kat=101
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach