Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz usługę jej przesyłania i dystrybucji.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 56
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 60 80 177, 60 80 173 , fax. 22 60 80 277, 60 80 273
 • Data zamieszczenia: 2016-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  ul. Wawelska 56 56
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 60 80 177, 60 80 173, fax. 22 60 80 277, 60 80 273
  REGON: 00647242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksap.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz usługę jej przesyłania i dystrybucji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz usługę jej przesyłania i dystrybucji. 2. Zamawiający posiada następujące punkty poboru energii elektrycznej:2 punkty przy ul. Wawelskiej 56,00-922 Warszawa, 1 punkt przy ul. Al.Solidarności 87A,00-144 Warszawa. Razem planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy wynosi 552 000 kWh. 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach