Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 75 34 310 , fax. 29 7534380
 • Data zamieszczenia: 2016-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sadowa 9 9
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 29 75 34 310, fax. 29 7534380
  REGON: 00030248000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (t. j. DZ. U. z 2012 r poz. 1059 z poźń zm.) dla potrzeb: Szpitala im W. Oczko w Przasnyszu ul. Sadowa 9, w szacunkowej ilości 1 120 000 kWh Ogółem zużycie energii elektrycznej w SPZZOZ w Przasnyszu wynosi 1 120 000 kWh Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Z uwagi na fakt, że w punkcie 1 ilość energii przyjęto szacunkowo na podstawie zużycia w ubiegłych latach rzeczywista ilość energii będzie wynikać ze wskazań urządzeń pomiarowych. 3. Zamawiający płacić będzie za faktyczne zużycie energii, które wyliczane będzie z odczytów urządzeń pomiarowych na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty. 4. Dostarczona energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z przepisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz polskimi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł na całość zamówienia. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 25.02.2016 r. do godz. 10.00 na konto SP ZZOZ w Przasnyszu: PBS Ciechanów 13 8213 0008 2005 0700 8700 0004 2. Wadium może być wnoszone w jedne lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm). 3. Z treści gwarancji lub poręczeń wadialnych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (na rachunek bankowy zamawiającego) kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w przewidzianych w ustawie okolicznościach zatrzymania wadium. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści gwarancji lub poręczeń jakichkolwiek postanowień ograniczających Zamawiającemu wypłacenie należnej kwoty wadium. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji lub poręczenia powinien zostać dostarczony Zamawiającemu nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 , pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalprzasnysz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach