Przetargi.pl
Usługa kompleksowa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali,obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych i zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguty-Pianki .

Gmina Boguty-Pianki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-325 Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 086 2775003 , fax. 086 275003
 • Data zamieszczenia: 2016-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguty-Pianki
  Aleja Papieża Jana Pawła II 45 45
  07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie
  tel. 086 2775003, fax. 086 275003
  REGON: 45067009000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali,obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych i zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguty-Pianki .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest: usługa kompleksowa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych i zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguty-Pianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. Szczegółowe dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowanego zużycia energii czynnej w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Wybrany Wykonawca w pierwszej kolejności rozwiąże w imieniu Zamawiającego odpowiednio dotychczasowe umowy sprzedaży i dystrybucji. Po zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy, Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy, jednak nie wcześniej niż 01.07.2016r. 2. Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji na rzecz Gminy Boguty-Pianki odbywać 4 się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późń. zm). 3. Określenie przewidywanego poboru energii na czas realizacji zamówienia, ustalone zostało na podstawie przewidywalnego zużycia, w oparciu o zużycie za okres bezpośrednio poprzedzający wszczęcie niniejszego postępowania - stanowiąc podstawę określenia przedmiotu zamówienia i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w ściśle podanych ilościach. 4. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. 5. Rozliczenia zużytej energii będą dokonywane co miesiąc na podstawie ilości wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego w zakresie: - opłat za dystrybucję - na podstawie cen i stawek opłat zgodnie z taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - opłat za energię elektryczną - na podstawie cen energii elektrycznej i stawek opłat za obsługę handlową zgodnie z jednostkowymi cenami podanymi w ofercie Wykonawcy. 6.Szczegółowy opis zamówienia- punkty poboru i prognozowane zużycie energii elektrycznej określa, załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1. 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena jednostkowa za 1 kWH energii czynnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boguty-pianki.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach