Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej do budynków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3349800, 3349966 , fax. 22 3349999
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
  ul. Bagatela 12 12
  00-585 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3349800, 3349966, fax. 22 3349999
  REGON: 01207066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paiz.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej do budynków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do budynków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy zostało określone na podstawie zużycia z 2015 r. i wynosi: 1762 kWh. UWAGA: Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2015 r. i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert oraz w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości. Zamawiający informuje, iż przewiduje zakup energii elektrycznej w ilości nie mniejszej niż: 300 kWh. Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 09310000-5 - Elektryczność Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji, tj. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Obecnie obowiązująca Umowa kompleksowa, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, zawarta jest na czas określony, do 30 czerwca 2016 roku. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 1. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego Umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 2. reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. Zamawiający planuje rozpocząć zakup energii elektrycznej w ramach niniejszego postępowania niezwłocznie po ustaniu Umowy z dotychczasowym dostawcą. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustaleniami określonymi przez Zamawiającego. 2. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości świadczonych usług. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.paiz.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach