Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5322501, 5322510 , fax. 22 5322597
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  ul. Jana Olbrachta 94B 94B
  01-102 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5322501, 5322510, fax. 22 5322597
  REGON: 14273340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.codgik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, na potrzeby Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do 2 budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94 B, oraz w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81, na warunkach opisanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy. 2.W celu opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjął, że : 1)Szacunkowe zużycie energii w okresie dostawy wynosi 1790000 kWh 2)Łączna moc umowna dla punktów poboru wynosi 352 kW. 3.Szczegółowe informacje dotyczące punktów poboru opisano w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.codgik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach