Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali OSiR

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali OSiR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali OSiR wraz z poprawą estetyki budynków hali OSiR w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zakres zadania wchodzi: a.) wykonanie dokumentacji wraz z pozyskaniem materiałów wyjściowych niezbędnych przy projektowaniu; b.) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgłoszenia przez organ. Uzyskanie innych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania; c) realizacja robót budowlanych dla przedmiotowego zadania wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; d) uzyskanie decyzji na użytkowanie, o ile będzie ona wymagana Szczegółowy zakres prac został ujęty w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany termin gwarancji: min. 36 max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi, Wymagany termin rękojmi: min. 36 max 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach