Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Czeladź w okresie od 16 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Miasto Czeladź ogłasza przetarg

 • Adres: 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7637923 , fax. 32 7633694
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Czeladź
  ul. Katowicka 45 45
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 32 7637923, fax. 32 7633694
  REGON: 27625751200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czeladź.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Czeladź w okresie od 16 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kod CPV: 90511200-4 usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców gminy Czeladź, zlokalizowanego na terenie gminy, spełniającego następujące warunki: a) lokalizacja musi zapewniać dogodny dojazd dla mieszkańców Gminy, b) teren musi być utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany, c) Wykonawca posiada prawo do dysponowania terenem, d) Wykonawca posiada następujące aktualne zezwolenia: - Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. - Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. e) Wykonawca na dzień podpisania umowy winien posiadać wpis do Rejestru działalności regulowanej. f) Szczegółowe rodzaje odpadów z podaniem ich kodów oraz szacunkowa ilość odpadów odbieranych w punkcie w okresie od 16 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. zostały podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3 f). g) Szacowana liczba odpadów oddanych do PSZOK wynosi 1 307 024 kg oraz 370 m3 styropianu. Wskazane ilości odpadów należy traktować szacunkowo. Mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy Czeladź. W przypadku, gdy ilość dostarczonych odpadów w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości szacunkowej Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszego dostarczania odpadów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. W przypadku, gdy ilość dostarczonych odpadów w okresie obowiązywania umowy będzie większa od ilości szacunkowej Zamawiający dokona zamówienia uzupełniającego zgodnie z pkt 20 SIWZ. h) minimalne wyposażenie punktu to: - zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty, chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt, - waga towarowa z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar, - monitoring i) czas działania punktu: - punkt powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, - punkt powinien być czynny trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 7:00 do 14:00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 7:00 do 18:00. Jeżeli sobota lub poniedziałek będą dniami świątecznymi, PSZOK będzie otwarty w kolejnym tygodniu, w ten sam dzień. Możliwa jest zmiana dnia i godziny otwarcia PSZOK. j) raz na dwa tygodnie odbiór przeterminowanych leków z pojemników zlokalizowanych w czterech aptekach na terenie Czeladzi wraz z obowiązkiem przekazania ich do uprawnionego podmiotu celem utylizacji: - Apteka EUROPEJSKA II, ul. Będzińska 80, - Apteka FARMACJA, ul. Spacerowa 4, - Apteka przy ul. Rynek 24, - Apteka Apteka Blisko Ciebie, ul. Zwycięstwa 38a. Dopuszcza się zmianę lokalizacji pojemników na przeterminowane leki k) jeden raz w miesiącu odbiór zużytych baterii z pojemników zlokalizowanych w placówkach oświatowych w Czeladzi wraz z obowiązkiem przekazania ich do uprawnionego podmiotu celem odzysku i utylizacji: - Zespół Szkól Nr 1, ul. Grodziecka 29, - Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Tuwima 14a, - Zespół Szkół Specjalnych, ul. Szpitalna 85, - Miejski Zespół Szkół, ul. Szkolna 6, - Gimnazjum Nr 2, ul. Katowicka 42, - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Staszica 47, - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Reymonta 80, - Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Spacerowa 2. - Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 Dopuszcza się zmianę lokalizacji pojemników na zużyte baterie. l) przyjmowanie wymienionych rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie gminy Czeladź (np. umowy najmu, dowodu osobistego, potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych itp.). m) zważenie lub w inny sposób określenie ilości przyjętych odpadów po odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów i odnotowywania jej w ewidencji wraz ze wskazaniem danych adresowych właściciela lub innej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości i porządku na terenie danej nieruchomości. n) prowadzenie rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania. o) utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK, selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych przekazywane do instalacji odzysku. p) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie ich do Zamawiającego w terminach i sposobach określonych przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905112004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czeladz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach