Przetargi.pl
Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie

Szkoła Podstawowa Nr 61 ogłasza przetarg

 • Adres: 70-214 Szczecin, ul. 3 Maja 4-7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 485 17 60 , fax. 91 485 17 66
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 61
  ul. 3 Maja 4-7 4-7
  70-214 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 485 17 60, fax. 91 485 17 66
  REGON: 00021942500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp61szczecin.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamównia jest zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz materiały pomocnicze tj. przedmiary robót, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu są konieczne do wykonania zadania pod nazwą: Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie. Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 112 z dn. 07.07.2009.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 3000zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp61szczecin.edupage.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach