Przetargi.pl
prace remontowo budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej drewnianej w zasobach stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o. o.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4339900, 4339914, 4344951 , fax. 4339914
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 1
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4339900, 4339914, 4344951, fax. 4339914
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.STBS.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  prace remontowo budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej drewnianej w zasobach stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej drewnianej w zasobach stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o. o., w ilości 41 sztuk o łącznej powierzchni około 85,39 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.stbs.pl/przetargi/drzwi2010
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach