Przetargi.pl
Szkolenie pn. Pomocnik kucharza

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 352 41 33 , fax. 0-94 352 41 33
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Ratuszowa 13 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 352 41 33, fax. 0-94 352 41 33
  REGON: 33103688100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie pn. Pomocnik kucharza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia grupowego dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu, składająca się z 2 modułów: I. Moduł zawodowy - zasadniczym celem szkolenia, w ramach tego modułu jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i umiejętności jakie są niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku: Pomocnik kucharza. Szkolenie powinno mieć charakter przede wszystkim warsztatowy, a więc na zajęciach powinny być ćwiczone w praktyce zagadnienia programowe. II. Powrót na rynek pracy - co praktycznie powinien wiedzieć i zastosować każdy poszukujący pracy - /forma warsztatowa pracy z grupą, która ma na celu przygotowanie uczestników do aktywnego poszukiwania zatrudnienia/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pupkolobrzeg.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach