Przetargi.pl
Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urządzeń na plac zabaw w Młynku Nieświńskim - fundusz sołecki i/lub Zadanie Nr 2: Urządzenie placu zabaw w Nowym Dziebałtowie - etap II - fundusz sołecki i/lub Zadanie Nr 3: Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych w Nowym Kazanowie - fundusz sołecki i/lub Zadanie Nr 4: Urządzenie placu zabaw w Paruchach - fundusz sołecki i/lub Zadanie Nr 5: Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Polnej

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1/24 1/24
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urządzeń na plac zabaw w Młynku Nieświńskim - fundusz sołecki i/lub Zadanie Nr 2: Urządzenie placu zabaw w Nowym Dziebałtowie - etap II - fundusz sołecki i/lub Zadanie Nr 3: Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych w Nowym Kazanowie - fundusz sołecki i/lub Zadanie Nr 4: Urządzenie placu zabaw w Paruchach - fundusz sołecki i/lub Zadanie Nr 5: Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Polnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Zadanie Nr 1 pn.: Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urządzeń na plac zabaw w Młynku Nieświńskim - fundusz sołecki. 1.ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami 32 x 1,0 ok. 32 m2, 2.dostawa i montaż ogrodzenia o wysokości do 1,5 m wraz z furtką o szerokości do 1,0 m i wysokości do 1,5 m. Długość ogrodzenia ok. 10,5 m, 3.grill betonowy. Wymiary 1,15 x 0,60 x 0,60 m. Zadanie Nr 2 pn.: Urządzenie placu zabaw w Nowym Dziebałtowie - etap II - fundusz sołecki. Dostawa i montaż wagonika ze stolikiem i ławkami (poz. 4.10 rys. 10 z projektu). Wymiary: 1,80 x 1,21 x 1,70 m. Strefa bezpieczeństwa: 4,80 x 4,00 m. Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m - szt. 1. Zadanie Nr 3 pn.: Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych w Nowym Kazanowie - fundusz sołecki. Dostawa i montaż altany sześciokątnej ze stołem i ławkami, wykonanej z drewna impregnowanego o wymiarach 3776 x 3247 x 3328 cm (zgodnie z załącznikami). Zadanie Nr 4 pn.: Urządzenie placu zabaw w Paruchach - fundusz sołecki. Wyrównanie terenu poprzez humusowanie wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej - ok. 550 m2. Zadanie nr 5- pn: Dostawa i montaż zestawu zabawowego Końskie ul. Polna -szt.1, zgodnie z projektem, -Dostawa i montaż huśtawki podwójnej szt.1, -Przycinka gałęzi drzewa kolidujących z urządzeniami zabawowymi, -Remont i zmiana lokalizacji istniejących urządzeń placu zabaw, - Tablica z regulaminem placu zabaw. Wymiary zewnętrzne: 0, 40 x 0, 22 x 1, 90 m - szt. 1. Inwestor może wykorzystać równoważne elementy wyposażenia. Za równoważne uważa się produkty posiadające następujące cechy: będą tożsame pod względem materiałowym, rodzaju impregnacji i zabezpieczeń antykorozyjnych, będą tożsame pod względem formy i kolorystyki, będą tożsame pod względem parametrów wielkościowych, pół bezpieczeństwa i wysokości upadku, będą posiadały certyfikaty bezpieczeństwa, będą zgodne z dopuszczającymi do użytku normami. Wskazane elementy wyposażenia mają jedynie na celu wskazanie jedynie jakości Przedmiotu Zamówienia, w związku z powyższym, Wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania o których mowa powyżej. Obowiązek wykazanie, że oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będący przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzenia placu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach