Przetargi.pl
Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych odrębnie w trzech zadaniach : Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Spółdzielczej i Relaksowej w Sielpi, Zadanie nr 2. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Końskich, Zadanie nr 3. Budowa chodnika łączącego ul. Jodłową z ul. Wiśniową w Końskich oraz dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ul. Robotniczej.

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1/24 1/24
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych odrębnie w trzech zadaniach : Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Spółdzielczej i Relaksowej w Sielpi, Zadanie nr 2. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Końskich, Zadanie nr 3. Budowa chodnika łączącego ul. Jodłową z ul. Wiśniową w Końskich oraz dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ul. Robotniczej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Spółdzielczej i Relaksowej w Sielpi, Zadanie nr 2. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Końskich, Zadanie nr 3. Budowa chodnika łączącego ul. Jodłową z ul. Wiśniową w Końskich oraz dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ul. Robotniczej. ZADANIE nr 1 Przebudowa ul. Spółdzielczej i Relaksowej w Sielpi Przebudowa drogi wew. ul. Spółdzielczej o łącznej dł. 285m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,0 m ww krawężnikach. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wycinka i wykarczowanie drzew (4 szt.), - rozbiórka starych i montaż nowych krawężników 15 30 100cm - wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa fr0-63m z gr. 15cm - frezowanie nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych, - wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą terenu za krawężnikami. Przebudowa drogi wew. ul. Relaksowej o dł. 180 mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,0m, z zawrotką 12 8 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości 0,5 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wycinka i karczowanie drzew (3szt.), - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych wraz z odwozem, - wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów - wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0-63mm gr. 30 cm z zaklinowaniem klińcem, - wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa fr. 0-63 mm gr. 20cm i ułożenie kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm, - regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych, - wykonanie w-wy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4+4 cm, - obustronne utwardzenie poboczy kruszywem fr. 0-31,5 mm szer. 0,5 m. ZADANIE nr 2 Przebudowa ulicy Ogrodowej w Końskich Przebudowa drogi wew. ul. Ogrodowej o dł. 320m, szerokości nawierzchni bitumicznej 3,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości 0,5 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - mechaniczne wykorytowanie gł. 40cm w gr. II - IV kat. z odwozem na odległość do 5 km, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu, - wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa fr. 0 - 63 mm wraz z zaklinowaniem klińcem, - mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni równiarką, - uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem fr. 0-31,5mm, - regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodnych, - wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - obustronne utwardzenie poboczy kruszywem fr. 0-31,5 mm szer. 0,5 m. ZADANIE nr 3 Budowa chodnika łączącego ul. Jodłową z ul. Wiśniową w Końskich oraz dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ul. Robotniczej. Budowa chodnika o długości 120 m, szer. 2,0m z kostki betonowej gr. 6cm . W zakres wchodzi: - roboty ziemne ( wykop) w gruncie kat. II -IV średnio głębokości 30cm z odwozem na odległość 2,0km 120m 2,2, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm, - ułożenie obrzeży betonowych 6 x 20 x100 50m, - wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm- kostka prostokątna. 120 2 - oczyszczenie z rdzy i malowanie poręczy metalowych na istniejącej kładce - wyrównanie terenu za obrzeżem Budowa dwóch progów zwalniających z kostki betonowej gr. min. 8cm, szerokości 5,5m i długości 3,5m. W zakres wchodzi: - rozbiórka istniejących progów zwalniających PZ 30 (2 szt.) (gumowe elementy rozbieralne), - rozbiórka w-wy asfaltu gr. 12 cm (do podbudowy) w miejscu progów, - uzupełnienie kruszywa w miejscu wykonania progu gr. od 0÷10 cm - wykonanie podsypki cem - piaskowej gr. 5 cm, - wykonanie 2 progów zwalniających o wym. 5,5 x 3,50 z kostki betonowej Holland lub równoważna gr. min 8 cm - kostka bezfazowa. Uwagi: Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Każdy z Wykonawców winien zapoznać się ze stanem dróg oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania poniesie Wykonawca. Uwagi: 1.Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp.. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza się zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2.Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. Gwarancja na wykonane roboty min 36 m-cy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach