Przetargi.pl
Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 0437T ul. Kielecka w miejscowości Odrowąż gmina Stąporków.

Gmina Stąporków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3741122 , fax. 041 3741860
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stąporków
  ul. Piłsudskiego 132a 132a
  26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3741122, fax. 041 3741860
  REGON: 00053020600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staporkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 0437T ul. Kielecka w miejscowości Odrowąż gmina Stąporków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i oddanie zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przewidzianej w umowie sieci wodociągowej. Inwestycja jest przebudową odcinka wodociągu w miejscowości Odrowąż z rur PE - 100 , sieć z rur i kształtek klasy PE 100 , fi 110 o długości L = 453,90m, fi 110 o długości L = 459,10m hydrant p.p 6 kpl (nadziemny z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem w przypadku złamania , głowica hydrantu i kolumna pokryta z zewnątrz powłoką z farby epoksydowej. Głowica hydrantu dodatkowo pokryta powłoką z poliestru opornego na promienie UV ) , zusuwy -korpus winien być wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG-50,Ochrona antykorozyjna-powłoka z farby epoksydowej min 250um, Uszczelnienie trzpienia -pierścień zgarniający z gumy NBR,4 o-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM. Klin -rdzeń z żeliwa sferoidalnego GGG-50, nawulkanizowany zew. i wew. powłoką z gumy EPDM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.staporkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach