Przetargi.pl
Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1/24 1/24
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest budowa hali gimnastycznej z zapleczem w ilości 380 osób oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Dziebałtowie Nowym na działce numer 525 położnej w obrębie ewidencyjnym Dziebałtów Nowy na podstawie dokumentacji projektowej w tym: 1. projektu budowlanego, 2. projektów wykonawczych: 1) architektura, 2) konstrukcje, 3) instalacja wentylacji, 4) instalacja grzewcza, 5) instalacja wod-kan., 6) instalacje c.o. 7) instalacja oddymiania, 8) rozbudowa kotłowni olejowej, 9) instalacje elektryczne wewnętrzne, 10) przyłącza wodociągowego. 3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 4. przedmiarów stanowiących materiał informacyjno-pomocniczy, 5. Decyzji Nr BP.6740.408.2015.IC z dnia 29.09.2015 r. Uwagi: 1. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. 3. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne w tym pozwolenie na użytkowanie obiektu. 4. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą należy zgłosić w formie pisemnej do ww. gestorów sieci, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego. 5. Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego (pisma i tablice informacyjne). 6. O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli. 7. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem. 8. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 9. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. 10. Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności, o których mowa we wniosku. 11. Link do poprzednich przetargów dostępny jest pod adresem: http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/5064/wiadomosc/307223/konskie_budowa_hali_gimnastycznej_przy_sp_w_dziebaltowie_dokumen http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/5064/wiadomosc/312911/konskie_budowa_hali_gimnastycznej_przy_sp_w_dziebaltowie_dokumen http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/5064/wiadomosc/315514/konskie_budowa_hali_gimnastycznej_przy_sp_w_dziebaltowie_dokumen http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/5064/wiadomosc/328758/konskie_budowa_hali_gimnastycznej_przy_sp_w_dziebaltowie_numer_o 12. W przypadku rozbieżności w dokumentacji, a udzielonymi odpowiedziami w poprzednim postępowaniu przetargowym, należy brać pod uwagę udzielone odpowiedzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych PLN).11.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 z dopiskiem Wadium -Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1 , od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 11:00 i od 12:30 do 13:30. Zaleca się dołączenie do oferty kopii wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach