Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu materiałów łatwopalnych ze zmianą sposobu użytkowania polegającą dla zadania pn. Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu -C dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid.9/52 przy ulicy Radomskiej w Starachowicach

Powiat Starachowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Dr W. Borkowskiego 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2760900 , fax. 041 2760902
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Starachowicki
  ul. Dr W. Borkowskiego 4 4
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2760900, fax. 041 2760902
  REGON: 29100939500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.starachowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu materiałów łatwopalnych ze zmianą sposobu użytkowania polegającą dla zadania pn. Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu -C dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid.9/52 przy ulicy Radomskiej w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Lokalizacja. Magazyn materiałów łatwopalnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Radomskiej 70, 27-200 Starachowice dz. nr 9/52. 2. Opis budynku. Przedmiotowy obiekt podlegający rozbudowie pełnił funkcję magazynu materiałów łatwopalnych. Jest to parterowy obiekt, niepodpiwniczony o poprzecznym układzie ścian. Wymiary rzutu budynku w osiach modularnych 18x12m. Rozstaw ścian poprzecznych 6m. Z uwagi na możliwość wybuchu magazynowanych materiałów wykonano stropodach lekki z blach fałdowych, izolację termiczną stanowią 2 warstwy płyt twardych z wełny mineralnej gr. 2 i 4 cm. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z cegły na zaprawie wapienno cementowej. Sztywność budynku zapewnia układ poprzecznych i podłużnych tarcz ściennych, połączonych górą monolitycznymi wieńcami. Stolarka okienna stara PCV. Stolarka drzwiowa nowa- drzwi stalowe. Elewacje wykończone tynkiem cementowo wapiennym oraz okładziną z blachy fałdowej. Cokół wykończony płytkami klinkierowymi. Obiekt wyposażony jest w instalację wod-kan, c.o. z zasilaniem z miejskiej sieci cieplnej, energetyczną, deszczową, odgromową oraz wentylację mechaniczną. 3. Ocena stanu technicznego. Elewacje: Stan elewacji dostateczny- miejscowe zabrudzenia i odspojenia tynku. Dach: Dach płaski kryty papą termozgrzewalną w dostatecznym stanie technicznym. Stolarka: Stolarka okienna stara PCV. Stalowe drzwi w dobrym stanie technicznym. Rynny i obróbki blacharskie: Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety wykonane są z blachy ocynkowanej, miejscami skorodowane, nieszczelne. Powoduje to powstawanie zacieków i zabrudzeń. Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza techniczną. Podstawowe parametry techniczne budynku. Powierzchnia zabudowy: 367,99 m2 w tym: - zabudowa istniejąca - 233,87 m2 - zabudowa projektowana - 134,12 m2 Powierzchnia użytkowa: 294,55 m2 Wysokość: 4,6 m Kubatura obiektu: 1471,96 m3 Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 Przeznaczenie budynku, program użytkowy. Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego magazynu materiałów łatwopalnych, ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C. Zaprojektowano budynek parterowy o rzucie w kształcie litery T, z dachem płaskim. Budynek o nowoczesnym charakterze, składający się z prostopadłościennych brył, pokryty okładziną z płyt włókowo cementowych. Bryła elewacji tylnej urozmaicona o ramę daszku nad projektowanym podestem zewnętrznym. Tektonika elewacji podkreślona jest przez kolorowe wnęki podokienne. Dominującym elementem są dwa narożnikowe przeszklenia. Układ funkcjonalny: Funkcje dla pensjonariuszy skupione są w budynku istniejącym objętym przebudową. Hol oraz komunikacja, wraz z sienią wejściową i szatnią umieszczone są w centralnej części budynku. Przebudowa zakłada wydzielenie pomieszczeń takich jak: sala rehabilitacyjna wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych oraz magazynkiem, jadalnia z zapleczem kuchennym, sala zajęć wyposażona w sprzęt komputerowy, gabinet psychologa i łazienki- w tym męska oraz damska przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Nowoprojektowany budynek o układzie półtora traktowym podłużnym, przylegający dłuższym bokiem do budynku istniejącego zawiera głównie funkcje biurowe, administracyjne oraz zaplecze dla personelu. Projektowane są dwa gabinety, sala zebrań, pomieszczenie socjalne oraz toaleta dla personelu. W projektowanym Środowiskowym Domu Samopomocy nie przewiduje się całodobowego pobytu pensjonariuszy. Dodatkowo przebudowie podlega węzeł co- wg odrębnego opracowania branżowego. Węzeł nie zmienia swojej lokalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna - projekt budowlany, stanowiący załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.starachowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach