Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1/24 1/24
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi, Przebudowa drogi gminnej o długości 995mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,0 w krawężnikach betonowych 15*30*100cm. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - usunięcie zakrzaczeń, - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pod miejsca postojowe, zatokę do zawracania oraz na włączeniu do dr. woj. - wykonanie podbudowy wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5Mpa, kruszywa łamanego , - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet. gr. 8cm, - wykonanie nawierzchni w zatokach z płyt ażurowych gr. 10 cm - wymiana starych krawężników na nowe 15*30*100 montaż nowych na ławie betonowej z oporem, - wykonanie w-wy wyrównawczej gr. 6 cm, z betonu asfaltowego, - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - wykonanie 2 progów zwalniających z kostki betonowej gr 8 cm, - ustawienie barier energochłonnych, - wykonanie oznakowania pionowego, - uzupełnienie gruntu i obsianie trawą. Uwagi: Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Każdy z Wykonawców winien zapoznać się ze stanem dróg oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania poniesie Wykonawca. Uwagi: 1. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp.. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza się zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. Gwarancja na wykonane roboty min 36 m-cy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach