Przetargi.pl
Wyposażenie budynków A, B i C-1 w DSO

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421534 , fax. 41 3421834
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  Aleja IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421534, fax. 41 3421834
  REGON: 00051426500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie budynków A, B i C-1 w DSO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zlokalizowanego przy al. IX Wieków Kielc 3, obejmujące swoim zakresem m. in.: 1) ułożenie przewodów w ciągach komunikacyjnych w zabudowie sufitu podwieszanego; 2) ułożenie przewodów w pomieszczeniach pod tynkiem; 3) montaż głośników; 4) montaż centrali systemu; 5) montaż konsoli z mikrofonem; 6) wykonanie automatyki systemu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) wykonanie prób i testowanie systemu; 2) opracowanie instrukcji obsługi i dokumentacji powykonawczej; 3) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Projekcie wykonawczym instalacji DSO - Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są: Przedmiar robót - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty. 6. Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyrobami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 7. Kolejność wykonywania robót budowlanych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi na wykonane roboty budwlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kielce.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach