Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. granica powiatu włoszczowskiego - Zabrody - Oleszno

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3942519 , fax. 041 3942519
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  ul. Jędrzejowska 81 81
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942519, fax. 041 3942519
  REGON: 29994405400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. granica powiatu włoszczowskiego - Zabrody - Oleszno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 0401T odc. granica powiatu włoszczowskiego - Zabrody - Oleszno. Lokalizacja: odcinek długości około 3,35 km od granicy powiatu włoszczowskiego z powiatem koneckim w kierunku miejscowości Oleszno (Gmina Krasocin) Zakres rozwiązań projektowych: Zakres opracowania w istniejącym pasie drogowym: W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić: a) szerokość jezdni 6 m i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, b) budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Zabrody w obszarze zabudowy, c) odwodnienie pasa drogowego, d) wykonanie wjazdów na posesje przyległe do drogi, e) regulację wysokościową urządzeń podziemnych, f) przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi poprzecznymi - korektę geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, g) przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi, h) remont obiektów mostowych, i) korektę łuków, j) budowę zatoki autobusowej w miejscowości Zabrody, k) wykonanie projektu oznakowania poziomego i pionowego, l)przebudowę ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym pasem drogowym (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna i energetyczna) na podstawie warunków wydanych przez dysponentów sieci, Założenia projektowe a) przekrój półuliczny, drogowy, b) klasa drogi G, c) kategoria ruchu - KR 3, d) rodzaj nawierzchni - bitumiczna. W ramach zamówienia należy: a) Pozyskać aktualne mapy do celów projektowych - w/g potrzeb projektowania zgodnie ze stanem prawnym i wypisami z rejestru gruntów. b) Wykonać dokumentację geotechniczną, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji. c) Wykonać projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwiające wykonywanie robót budowlanych. W przypadku wystąpienia konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub opracowania i złożenia - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędną dokumentacją o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wykonawca musi opracować raport i wystąpić z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. d) Wykonać projekty branżowe usunięcia kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną w zakresie wynikającym z przyjętego rozwiązania projektowego. (Projekty branżowe winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia). e) Opracować szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST). f) Wykonać przedmiar robót. g) Wykonać kosztorysy ofertowy i inwestorski. h) Wykonać szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów oraz plan ich ewentualnego wyrębu. i) Uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. j) Uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę bądź dokonać zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. k) Uzgodnić Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich rozwiązania projektowe w zakresie połączenia przedmiotowej drogi na granicy powiatów włoszczowskiego i koneckiego. l) Opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. m) Sprawować nadzór autorski w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację. n) Wykonać jednokrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w ciągu trzech lat od odbioru wykonanych opracowań (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego). Przed przystąpieniem do projektowania należy przedłożyć Zamawiającemu koncepcję przebudowy odcinka drogi. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja stanowi podstawę do wykonania projektu budowlano-wykonawczego. 3. Warunki opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji. Dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać w ilości: - wersja papierowa (projekt) - 6 egz. - wersja papierowa (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe - 2 egz.; SST - 1 egz.) - wersja elektroniczna - 1 egz. - wersja elektroniczna (projekt, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, SST) do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl. - opracowanie w wersji numerycznej musi być ściśle zgodne z wersją papierową, zarówno co do formy jak i treści. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072), c) Ustawą Prawo budowlane (t.j. 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 ze zm.), d) Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) e) Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) f) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430.) g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r., Nr 177 poz. 1729.) h) Innymi przepisami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przetargu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach