Przetargi.pl
Dostawa żywności do stołówki internatu Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku w podziale na pakiety - liczba pakietów 8. D.26.176.2013

Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3001141, 3001514 , fax. 0-41 3001075
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku
  ul. Spacerowa 4 4
  26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3001141, 3001514, fax. 0-41 3001075
  REGON: 29243844800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsl-zagnansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do stołówki internatu Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku w podziale na pakiety - liczba pakietów 8. D.26.176.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Zamawiającego produktów, których asortyment szczegółowo określono w zestawieniu zamieszczonym w formularzach cenowych załącznika nr 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsl-zagnansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach