Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych dla zadania pn.: Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny.

Gmina Sitkówka - Nowiny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3475000 , fax. 041 3475011
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sitkówka - Nowiny
  ul. Białe Zagłębie 25 25
  26-052 Sitkówka, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3475000, fax. 041 3475011
  REGON: 29101066500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowiny.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych dla zadania pn.: Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych dla zadania pn.: Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny. 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji określa: a)wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz, b)opis przedmiotowych terenów inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 3.Zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje m.in.: 1)wykonanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej, 2)wykonanie badań geologicznych, 3)opracowanie projektu rozbiórki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129), w tym informacja BIOZ, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w pięciu egzemplarzach. 4)opracowanie przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach, 5)opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r Nr 130 poz. 1389) w dwóch egzemplarzach, 6)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (rozbiórkowych), obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów w dwóch egzemplarzach, 7)pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji. Dokumentacja winna być przedłożona odrębnie w formie papierowej w ilości egzemplarzy wskazanych powyżej oraz w formie elektronicznej po jednym egzemplarzu (tożsamej z wersją papierową) w formacie: doc. xls, pdf, dwg. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych, zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 4.Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1)uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, 2)wskazania niezbędnego zakresu rozbiórki w sposób pozwalający na późniejsze zabudowanie terenu po wykonaniu robót rozbiórkowych, w rozbiciu na poszczególne obiekty, 3)przedstawienie dla Zamawiającego koncepcji wskazującej zakres robót rozbiórkowych. 5.Do obowiązków Zamawiającego należy: 1)zaakceptowanie w terminie do 5 dni roboczych przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji wskazującej zakres robót rozbiórkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nowiny.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach