Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" ogłasza przetarg

 • Adres: 25-304 Kielce, ul. Duża 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 344 58 36 , fax. 41 368 02 93
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
  ul. Duża 9 9
  25-304 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 344 58 36, fax. 41 368 02 93
  REGON: 29112134700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje łącznie dostawę do budynku Zamawiającego, znajdującego się w Kielcach przy ul. Dużej 9, około 18 000 litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024/2001. Wymagana stawiane Wykonawcy: - gotowość Wykonawcy do zrealizowania pierwszej dostawy nie później niż 21.10.2013r., czas realizacji poszczególnych dostaw w ciągu 48 godzin od momenty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, - realizacja dostaw w godzinach od 6:00 do 6:30, - zapewnienie pojazdu o wymiarach i ładowności dopuszczonej do poruszania się w obrębie ulic dojazdowych do miejsca dostaw, posiadającego legalizowany sprzęt do przepompowania oleju opałowego na odległość ok. 50 m, obowiązek uzyskania pozwoleń na wjazd do strefy leży po stronie Wykonawcy, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091350004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kielce.eu/web/guest/152
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach