Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin na terenie gminy Nagłowice

Gmina Nagłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3814567, 3814523 , fax. 041 3814567
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nagłowice
  ul. Mikołaja Reja 9 9
  28-362 Nagłowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3814567, 3814523, fax. 041 3814567
  REGON: 29101039800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naglowice.asi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin na terenie gminy Nagłowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin na terenie gminy Nagłowice. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć wodociągową oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje min.: a). wykonanie rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej: - 160 mm - 110 mm - 40 mm b). wbudowanie hydrantów naziemnych o średnicy 80 mm c). wykonanie prób szczelności i dezynfekcji sieci wodociągowej Uwaga!!!: Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz robót przewidzianych do wykonania określony został w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, w skład której wchodzą: Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Ślęcin składający się z: - części opisowej - przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie realizację etapu, bez przyłączy wodociągowych. - części rysunkowej - dla zakresu przedmiotu zamówienia z wyłączeniem przyłączy wodociągowych, które to nie są objęte przedmiotem zamówienia - przedmiarów robót - dla zakresu przedmiotu zamówienia z wyłączeniem przyłączy wodociągowych, które to nie są objęte przedmiotem zamówienia - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. XII ppkt 1 niniejszej SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a). pieniądzu; b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). gwarancjach bankowych; d). gwarancjach ubezpieczeniowych; e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Nagłowice Nr 51 8493 0004 0110 0100 0332 0007 z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym na: Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin na terenie gminy Nagłowice. Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym Wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku Wykonawcy jak i w banku Zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku Zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie Zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium. 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a). w art. 46 ust. 4a ustawy pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust. 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie b). w art. 46 ust. 5 ustawy pzp tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Poza w/w z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. 8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naglowice.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach