Przetargi.pl
Wywóz nieczystości płynnych

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7246420, 7242111 , fax. 044 7244097
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Majowa 15 15
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7246420, 7242111, fax. 044 7244097
  REGON: 59070882200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości płynnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wywóz nieczystości płynnych. Zakres prac obejmuje: - wybieranie nieczystości płynnych z dołów kloacznych oraz ich wywóz do oczyszczalni ścieków, - ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wywozem nieczystości i zrzutem, - czyszczenie gruntowne dołów kloacznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ttbs.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach