Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 724 23 11 , fax. 44 724 43 59
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
  ul. POW 10/16 10/16
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 724 23 11, fax. 44 724 43 59
  REGON: 59064831000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow-maz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi w szczególności: 1) Renowacja i zakładanie nowych trawników z rolki ( z materiałem ) 2) Renowacja i zakładanie nowych trawników siewem ( z materiałem ) 3) Ściółkowanie podłoża, 4) Wymiana podłoża, 5) Nawożenie nawozem NPK lub oprysk (jednorazowe, z materiałem, z wyłączeniem kosztów zużytej wody), 6) Podlewanie (jednorazowe, z materiałem, z wyłączeniem kosztów zużytej wody), 7) Podlewanie drzew (jednorazowe, z wyłączeniem kosztów zużytej wody), 8) Pielęgnacja kwietników i gazonów, 9) Pielęgnacja krzewów, 10) Formowanie żywopłotów, krzewów, 11) Sadzenie krzewów (bez ,materiału), 12) Sadzenie pnączy (bez materiału), 13) Sadzenie drzewa (bez materiału), 14) Opalikowanie drzewka (z materiałem - 1 palik), 15) Obsadzanie kwietników - jedna zmiana (bez materiału), 16) Obsadzanie gazonów - jedna zmiana (bez materiału), 17) Usuwanie drzew, 18) Przycinanie gałęzi przy drzewie, 19) Zabiegi w obrębie korony drzewa, 20) Wycinanie odrostów przy drzewach z pieleniem mis, 21) Karczowanie pni wraz wywozem drewna przy średnicy pnia: do 30 cm i powyżej 30 cm, 22) Zakładanie wiązań linowych, 23) Wycinka krzewów, zakrzywień, 24) Wywóz gałęzi na składowisko odpadów, 25) Usuwanie interwencyjne zatorów z koryta rzek, 26) Utrzymanie interwencyjne mnicha spustowego, 27) Usuwanie interwencyjne zatorów z przelewów, 28) Oczyszczanie interwencyjne akwenu, 29) Oczyszczanie interwencyjne fontann, 30) Oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń mechanicznych, 31) Konserwacja i obsługa: systemu nawadniania i fontann miejskich, 32) Przeglądu i ocena stanu drzew stanowiące podstawę do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na drzewach, 33) Czyszczenie obrzeży trawnikowych, 34) Wkopanie obrzeża trawnikowego. Szczegółowy opis przedmiotu w zakresie zamówienia: według części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 770000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na podjęcie działań od zlecenia danego zadania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszow-maz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach