Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 288 81 00 , fax. 42 719 08 16
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
  ul. Sadowa 6A 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 288 81 00, fax. 42 719 08 16
  REGON: 47206842300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie sukcesywnych dostaw artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Szczegółowy zakres produktów został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Analogicznie zakres wymaganych produktów został powtórzony w Formularzu cenowym A - artykuły biurowe stanowiącym załącznik nr 2 A do SIWZ oraz w Formularzu cenowym B - materiały eksploatacyjne stanowiącym załącznik nr 2 B do SIWZ. 2. Zamawiający informuje, że za zgodne z treścią SIWZ uznane zostaną tylko oferty, które będą zawierały cały asortyment , o którym mowa w załączniku nr 8 do SIWZ oraz nie wyraża zgody na złożenie oferty nie kompletnej lub wydzielenie części zamówienia. 3. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza oferowania przemiennie produktów oryginalnych i równoważnych w obrębie jednego urządzenia. 4. Zamawiający informuje, że ilości artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych są ilościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem niniejszego postępowania, oraz przewidywanego na rok 2016 r. Podane przez Zamawiającego ilości w załączniku nr 8 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie, przy czym Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wartości umowy o więcej niż 40% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, do której zostanie zawarta przyszła umowa. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 5. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w załącznik nr 8 do SIWZ oraz w Formularzu cenowym A załącznik nr 2 A, oraz Formularzu cenowym B załącznik nr 2B: typy i symbole materiałów oraz nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych - równoważnych w stosunku do produktów oryginalnych - technicznie, jakościowo i funkcjonalnie. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do równoważności oferowanych produktów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 6. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zamówienia: 1) dostarczone produkty muszą być produktami bez wad fizycznych, fabrycznie nowe oraz nieużywane; 2) w czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w Formularzu cenowym A oraz w Formularzu cenowym B. W przypadku produktów równoważnych dopuszczalne jest zastąpienie ich produktami oryginalnymi pod warunkiem zachowania niezmienności ceny jednostkowej brutto produktu w stosunku do ceny wskazanej w formularzach cenowych, o którym mowa w treści; 3) w czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w Formularzu cenowym A oraz w Formularzu cenowym B wskazane produkty oryginalne nie mogą zostać zastąpione produktami równoważnymi; 4) miejscem realizacji dostaw jest siedziba Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz oraz ul. Długa 49, 95-100 Zgierz; 5) dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r., zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego określonym na piśmie i dostarczonym za pomocą faxu, poczty elektronicznej do siedziby Wykonawcy; 6) Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować dostawę, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, o którym mowa w pkt 6; 7) każdą dostarczoną partię produktów przedstawiciel Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Wykonawcy sprawdzi pod katem zgodności ze złożonym zapotrzebowaniem; 8) w przypadku stwierdzenia braku zamówionych produktów lub dostarczenia ich niezgodnie z zapotrzebowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego produktu lub wymiany na zgodny ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, w dniu dostawy i na koszt własny. 5. Przez użyte w SIWZ określenia dotyczące przedmiotu zamówienia rozumie się: 1) produkty fabrycznie nowe - produkty, do których produkcji zostały wykorzystane półprodukty nowe, nie prefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania oraz uszkodzeń mechanicznych, 2) produkty oryginalne - produkty pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, 3) produkty eksploatacyjne regenerowane - produkty, które wytworzono poprzez uzupełnienie środka drukującego, 4) produkty równoważne - produkty fabrycznie nowe, charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami, do których są przeznaczone, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, wyprodukowane w zgodzie z prawami patentowymi, nie powodujące utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości, posiadające takie same lub lepsze niż produkty oryginalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe tzn: a) spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazane z symbolu materiały oryginalne, a w szczególności dotyczy to wydajności danego materiału eksploatacyjnego, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych, b) posiadają takie same wymiary, jak produkty oryginalne, c) wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, d) muszą być fabrycznie opakowane. 6. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę Listy Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.) w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa odpowiednią informację zgodną ze stanem faktycznym. 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Dostawa . 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się WYŁĄCZNIE PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, nr konta bankowego: 16 9263 0000 0920 1389 2010 0004; 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego. Oryginał dokumentu należy złożyć w KASIE Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz -pokój 205. 6. Wykonawcy wspólnie składający ofertę w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - w treści dokumentu powinni zostać wymienieni z nazwy i adresu wszyscy Wykonawcy, którzy składają wspólnie jedną ofertę. 7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn. zm.). 8. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą być wskazane wprost. 9. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. 10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy i ich brak powodować będą odrzucenie oferty. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: JAKOŚĆ materiałów eksploatacyjnych (Jm)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzgierski.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach