Przetargi.pl
ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY WARTKOWICE

Gmina Wartkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-220 Wartkowice, Stary Gostków 3D
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6785105 , fax. 043 6785170
 • Data zamieszczenia: 2015-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wartkowice
  Stary Gostków 3D 3D
  99-220 Wartkowice, woj. łódzkie
  tel. 043 6785105, fax. 043 6785170
  REGON: 73093436400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY WARTKOWICE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis zamówienia: 1) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wartkowice; 2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i worki lub pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wartkowice zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Wartkowice. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki i worki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy bez dodatkowej opłaty na czas trwania umowy; 3) w przypadku zmiany ilości mieszkańców i wielkości pojemników, bądź liczby zamieszkałych nieruchomości, jeżeli pojawią się w trakcie trwania umowy, zadanie opisane w ppkt. 2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia w/w zmian przez Zamawiającego; 4) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez Zamawiającego, obejmujących odpady: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterie oraz zużyte akumulatory samochodowe, zużyte opony. 5) odbieranie, transport i zagospodarowanie szkła zmieszanego i plastiku z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 6) odbieranie, transport i zagospodarowanie baterii i akumulatorów przenośnych oraz przeterminowanych leków z wyznaczonych punktów; 7) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych z wyznaczonego punktu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Lokalizacja wykonania przedmiotu zamówienia: teren gminy Wartkowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert wskazanym w rozdziale 11 SIWZ. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 4. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Wartkowice: Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr konta: 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przedmiotu zamówienia. 8. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty przetargowej. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 9. Wykonawca, którego oferta nie została zabezpieczona poprzez wniesienie wadium w wymaganej formie lub wielkości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 10.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą wystąpienia jednego z warunków wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium po zaistnieniu warunków wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wartkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach