Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Zelów.

Gmina Zelów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 23
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0 44 634 10 00 , fax. 0 44 634 13 41
 • Data zamieszczenia: 2016-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zelów
  ul. Żeromskiego 23 23
  97-425 Zelów, woj. łódzkie
  tel. 0 44 634 10 00, fax. 0 44 634 13 41
  REGON: 59064827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Zelów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Zelów. 4.1. Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie na terenie Gminy Zelów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, wyposażenie wskazanych obiektów w pojemniki na przeterminowane leki, baterie i akumulatory małogabarytowe, obsługę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Usługa będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: kod 20 03 01, 2) Selektywnie zebranych odpadów, wg następujących frakcji: a) papier i tektura: kod 20 01 01 oraz opakowania z papieru i tektury: kod 15 01 01, b) metale: kod 20 01 40 oraz opakowania z metali: kod 15 01 04, c) tworzywa sztuczne: kod 20 01 39 oraz opakowania z tworzyw sztucznych: kod 15 01 02, d) zmieszane odpady opakowaniowe: kod 15 01 06, e) odpady wielomateriałowe: kod 15 01 05, f) szkło: kod 20 01 02 oraz opakowania ze szkła: kod 15 01 07, g) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: kod 20 01 08 oraz odpady ulegające biodegradacji : kod 20 02 01 i odpady z targowisk: kod 20 03 02, h) leki cytotoksyczne i cytostatyczne: kod 20 01 31* oraz inne leki: kod 20 01 32, i) zużyte baterie i akumulatory: kod 20 01 33*, 20 01 34, j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: kod 20 01 35*, 20 01 36, k) meble i inne odpady wielkogabarytowe: kod 20 03 07, l) zużyte opony: kod 16 01 03, m) odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe), n) chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80) 4.2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbierania każdej ilości odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach lub workach (gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty jest na systemie pojemnikowym - worki przewidywane są tylko w sytuacjach wyjątkowych), wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do najbliższej drogi dojazdowej, w tym również do odbierania odpadów z pergoli śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz, z podziałem na następujące frakcje: a) odpady suche tj. m.in. papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, b) odpady mokre tj. m.in. odpady kuchenne, odpady higieniczne, odpady nie podlegające biodegradacji i inne odpady, których nie można wyselekcjonować, w tym popiół, c) szkło białe i kolorowe, d) odpady komunalne ulegające biodegradacji - na terenie miasta Zelowa (wyłącznie z pojemników), e) odpady zmieszane. 2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki 1) Wykonawca wyposaży nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne w pojemniki spełniające wymagania Polskich Norm oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów i posiadające certyfikat CE lub w worki oznaczone rodzajem zbieranej frakcji. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki w momencie rozpoczęcia wykonywania usługi, jednak nie później niż do dnia 1 lipca 2016 r. Zamawiający w momencie podpisywania umowy przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości zawierający niezbędne dane. Minimalna ilość oraz wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, w które Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości zamieszkałe musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości odbierania odpadów oraz Regulaminu utrzymywania czystości i porządku w Gminie Zelów; 3) pojemniki winny posiadać informację w formie graficznej lub tekstowej o przeznaczeniu i sposobie użytkowania w zależności od frakcji selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych oraz ujednolicone kolorem oznaczenia: a) kolor żółty - pojemnik przeznaczony na odpady suche, b) kolor zielony - pojemnik przeznaczony na odpady mokre lub zmieszane, c) kolor pomarańczowy - pojemnik na szkło białe i kolorowe, d) kolor brązowy - pojemnik na odpady komunalne ulegające biodegradacji; 1) Wykonawca w terminie do 31 lipca 2016 r. przedłoży Zamawiającemu informację o posesjach, do których nie dostarczono pojemników wraz z podaniem przyczyny niedostarczenia. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać, co najmniej trzykrotną nieudaną próbę dostarczenia pojemnika, spowodowaną nieobecnością właściciela na wskazanej nieruchomości lub odmowę przyjęcia pojemników przez właściciela nieruchomości; 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik w terminie 7 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego. Informację Zamawiający będzie przekazywał drogą elektroniczną raz na tydzień; 3) Zamiast pojemników dopuszcza się stosowanie worków oznaczonych rodzajem zbieranej frakcji, w następujących sytuacjach: a) dla nieruchomości zamieszkałych sezonowo, b) na życzenie właściciela nieruchomości, c) złożenia nowej deklaracji (nieruchomość nie jest jeszcze wyposażona w pojemniki), przy czym, w przypadku jednorazowego wytworzenia odpadów w ilości, która nie zmieści się w pojemniku dopuszcza się oddawanie odpadów w nieoznakowanym worku ustawionym obok pojemnika z odpadami tej samej frakcji. 7) W okresie wykonywania usługi, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego worki na odpady komunalne oznaczone rodzajem zbieranej frakcji, w ilości: 50 worków na odpady mokre zmieszane, 50 worków na odpady suche, 20 worków na szkło. 3. Zbiorcze punkty selektywnego zbierania odpadów Wykonawca zaopatrzy wskazane zbiorcze punkty selektywnego zbierania odpadów, tzw. gniazda, w pojemniki do selektywnej zbiórki Zamawiający gwarantuje sobie prawo zmiany części wskazanych lokalizacji w trakcie trwania umowy. Wykaz gniazd L.p. Lokalizacja Rodzaje pojemników i częstotliwość odbioru w miesiącu PET (poj. siatkowy 2,5m3) Szkło bezbarwne poj. biały 1,5m3) Szkło kolorowe poj. zielony 1,5m3) Makulatura poj. niebieski 1,5m3) Ilość pojemn. Ilość odbiorów /miesiąc Ilość pojemn. Ilość odbiorów/miesiąc Ilość pojemn. Ilość odbiorów/miesiąc Ilość pojemn. Ilość odbiorów/miesiąc 1 pomiędzy blokami ul. Żeromskiego 36A i Szkolna 6 1 3* 1 1 1 1 1 1 2 pomiędzy blokami ul. Żeromskiego 36 i Szkolna 12 1 3* 1 1 1 1 1 1 3 koło bloku ul. Żeromskiego 38 1 3* 1 1 1 1 1 1 4 os. Płocka, koło bl. 5 1 3* 1 1 1 1 1 1 5 os. Płocka, koło bl. 2 1 3* 1 1 1 1 1 1 6 os. Płocka, koło przedszkola 1 3* 1 1 1 1 1 1 7 os. Płocka, koło bl. 7, 2 3* 1 1 1 1 2 1 8 ul. Kościuszki koło nr 43 1 3* 1 1 1 1 1 1 9 ul. Szkolna 5 1 3* - - - 10 ul. Kilińskiego 5, Zespół Szkół Zawodowych 1 3* 1 1 1 1 1 1 11 Bujny Szlacheckie, koło szkoły 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Kociszew, koło szkoły 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Łobudzice, koło szkoły 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Jamborek 9, koło sołtysa 1** 1 1** 1 1** 1 - 15 Pszczółki - na końcu wsi, przy drodze tłuczniowej, na przeciwko nr 39 i 42 1** 1 - - - 16 Patyki - teren rekreacyjny przy zbiorniku 2** 1 - - - * w miesiącach lipiec-sierpień: odbiór 1 raz w tygodniu ** tylko w sezonie obejmującym miesiące: lipiec-październik 4. Odbiór przeterminowanych leków Wykonawca zaopatrzy każdą ze wskazanych aptek w jeden pojemnik do zbierania przeterminowanych leków, będzie monitorował stan ich zapełnienia oraz będzie odbierał zebrane leki co najmniej raz w miesiącu. Wykaz aptek: 1) Apteka w Zelowie, pl. Dąbrowskiego 1, 2) Apteka w Zelowie, ul. Żeromskiego 21, 3) Apteka w Zelowie, ul. Kościuszki 11. 5. Odbiór baterii i akumulatorów małogabarytowych Wykonawca zaopatrzy każdy ze wskazanych obiektów użyteczności publicznej w jeden pojemnik do zbierania baterii i akumulatorów małogabarytowych. Wykonawca będzie monitorował stan zapełnienia tych pojemników oraz będzie odbierał zebrane odpady z częstotliwością nie powodującą ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Wykaz lokalizacji pojemników na baterie i akumulatory małogabarytowe: 1) Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 2) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 23, 3) Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 28, 4) Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 28, 5) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zelowie, pl. Dąbrowskiego 9, 6) Dom Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, ul. Kilińskiego 5. 6. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) 1) Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). W ramach tego zadania zobowiązany będzie do: zatrudnienia jednego pracownika obsługującego działanie punktu, wyposażenia GPSZOK w pojemniki na selektywnie zebrane odpady przekazywane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wg frakcji: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach i aerozolach - zgodnie z Regulaminem Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie - Załącznik nr 5. Uwaga: zgodnie z treścią uchwały Nr XV/150/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w ciągu roku w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel może oddać do 3,0 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów, budów i rozbiórek prowadzonych we własnym zakresie. 2) Odpady zebrane w GPSZOK winny być odbierane z częstotliwością wynikającą z potrzeb, z uwzględnieniem stopnia zapełnienia pojemników. 4. 3. Częstotliwość odbioru odpadów 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się z częstotliwością: 1) niesegregowane (zmieszane) lub mokre - 1 raz w miesiącu na terenie wiejskim; 2) niesegregowane (zmieszane) lub mokre - 1 raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej na terenie Zelowa; 3) odpady wyselekcjonowane jako suche - 1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta i terenie wiejskim oraz blok przy ul. Wąskiej 12 (nie jest wyposażony w pojemniki zbiorcze, tzw.gniazdo); 4) szkło - 1 raz w kwartale w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta i terenie wiejskim oraz blok przy ul. Wąskiej 12 (nie jest wyposażony w pojemniki zbiorcze, tzw.gniazdo); 5) bioodpady - 1 raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej na terenie Zelowa w okresie od lipca do listopada ; 6) niesegregowane (zmieszane) lub mokre - 2 razy na tydzień w zabudowie wielorodzinnej na terenie miejskim (bloki, w tym blok przy ul. Wąskiej 12); Wykaz bloków: L.p. miejscowość ulica numer bloku ilość zadeklarowanych mieszkańców (dane z 01.03.2016 r.) 1 Zelów os. Płocka 1 110 2 Zelów os. Płocka 2 78 3 Zelów os. Płocka 3 98 4 Zelów os. Płocka 4 53 5 Zelów os. Płocka 5 43 6 Zelów os. Płocka 6 43 7 Zelów os. Płocka 7 94 8 Zelów Żeromskiego 36 29 9 Zelów Żeromskiego 36A 96 10 Zelów Żeromskiego 38 91 11 Zelów Żeromskiego 38A 91 12 Zelów Żeromskiego 38B 92 13 Zelów Szkolna 5 42 14 Zelów Szkolna 6 98 15 Zelów Szkolna 7 50 16 Zelów Szkolna 8 44 17 Zelów Szkolna 10 54 18 Zelów Szkolna 12 58 19 Zelów Wąska 12 48 7) odpady zbierane selektywnie w tzw. gniazdach: a) na terenie zabudowy wielorodzinnej (bloki): makulatura i szkło: 1 raz w miesiącu, tworzywa sztuczne: 1 raz w tygodniu w miesiącach lipiec i sierpień (przed weekendem), a w pozostałym okresie 3 razy w miesiącu, b) na pozostałym terenie wszystkie odpady 1 raz w miesiącu 2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie się odbywał z częstotliwością wynikającą ze złożonych deklaracji, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 3. dostarczenie 1 kontenera o poj. 7 m3 oraz 7 szt. poj. o poj. 0,12 m3 na odpady zmieszane do obsługi Dni Zelowa organizowanych w drugiej połowie sierpnia 2016 r. (dokładną datę oraz miejsce ich ustawienie Zamawiający poda najpóźniej 10 dni przed terminem imprezy) oraz odbiór zebranych odpadów w pierwszy roboczy dzień po Dniach Zelowa. 4.4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Naprawa lub wymiana na koszt Wykonawcy pojemników, które uległy uszkodzeniu w wyniku zgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub z powodu winy Wykonawcy - w terminie 7 dni od zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego drogą elektroniczną. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemnik (np. kradzież, spalenie) naprawa lub wymiana pojemnika dokonywana jest na koszt jego użytkownika. 2. Uporządkowanie terenu zanieczyszczonego na skutek rozsypania odpadów podczas ich odbioru. Wykonawca w trakcie transportu winien zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem, rozwianiem lub wyciekiem. W przypadku zanieczyszczenia terenu na skutek wysypania rozwiania wycieku cieczy z komory śmieciarki lub kontenerów Wykonawca natychmiast usunie skutki zaistniałego zdarzenia na własny koszt. 3. Odbiór i transport odpadów również w przypadkach utrudnionego dojazdu do posesji spowodowanego remontem drogi, złym stanem nawierzchni lub złymi warunkami meteorologicznymi. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 4. W sytuacji nadzwyczajnej, np. zamknięcie drogi lub jej nieprzejezdność spowodowana nagłą zmianą warunków atmosferycznych (śnieżyca, oblodzenie, grząskie podłoże spowodowane opadami atmosferycznymi) Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o przyczynie niewykonania obowiązku i wskaże dodatkowy, najbliższy termin odbioru odpadów oraz zawiadomi o tym terminie właścicieli nieruchomości, wobec których usługa nie została wykonana. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 5. Dostarczenie kontenera pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe na posesję właściciela nieruchomości, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego drogą elektroniczną. 6. Odbieranie odpadów komunalnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w drugim półroczu 2016 r. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kolorowego kalendarza z harmonogramem odbioru odpadów i jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości. 7. Przekazywanie Zamawiającemu drogą elektroniczną miesięcznych terminarzy odbioru odpadów zmieszanych z terenu zabudowy wielorodzinnej (bloki) oraz z tzw. gniazd. 8. Monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 2 dni roboczych drogą elektroniczną poinformuje Zamawiającego o stwierdzonej sytuacji i odbierze te odpady jako zmieszane w terminie kolejnej zbiórki odpadów zmieszanych. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację umożliwiającą identyfikację nieruchomości w tym zdjęcia fotograficzne. 9. Po zakończeniu wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca odbierze z nieruchomości pojemniki będące jego własnością. 10. Utrzymywanie standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868) i postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów (uchwała Nr .XV/148/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 11.03.2016 r.) 11. Kierowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 dla regionu II (RGOK II) lub w szczególnych przypadkach do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. 12. Kierowanie odpadów selektywnie zebranych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 13. Ważenie wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. 14. Zakazuje się dopełniania pojazdów obsługujących zbiórkę odpadów komunalnych odpadami zebranymi w innej gminie, jak również mieszania odpadów zmieszanych z selektywnie zebranymi jak też poszczególnych frakcji zebranych selektywnie. 15. Wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący szkód oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum. 16. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich powstałe z winy Wykonawcy, podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. 17. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów. 18. Osiągnięcie w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 19. Osiągnięcie w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczana poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 20. Dołączanie do faktury miesięcznej kart przekazania odpadów uwzględniających datę, kod, rodzaj i wagę odpadów przekazanych do RIPOK. Karty przekazania odpadów, muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Zelów. 21. Prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazanie Zamawiającemu: a) sprawozdań, zgodnie z przepisami art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, b) półrocznego zestawienia zawierającego dane o ilości i rodzaju odpadów odebranych z GPSZOK (dane niezbędne do sprawozdawczości GUS), c) półrocznego zestawienia zawierającego dane o ilości odebranych odpadów: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odzież i tekstylia, niebezpieczne, wielkogabarytowe, biodegradowalne oraz o kodach: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, w rozbiciu na dane z terenu miejskiego i wiejskiego (dane niezbędne do sprawozdawczości GUS). 22. Wykonawca umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę sposobu wykonywania usługi, zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i w terenie, poprzez udostępnienie wymaganych dokumentów oraz umożliwienie oględzin sprzętu używanego do realizacji przedmiotu umowy. 23. Obsługa pojazdu odbierającego odpady winna prowadzić karty pracy, zawierające co najmniej dane: wykaz obsługiwanych nieruchomości, potwierdzenie wystawienia niewystawienia pojemnika przed posesję, uwagi dotyczące segregacji odpadów. 4.5. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie pojazdów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Zapewnienie przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości: a) do odbioru odpadów zbieranych selektywnie oraz zmieszanych min. 4 pojazdy typu śmieciarka, w tym 1 śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, b) do odbioru odpadów zbieranych selektywnie w tzw. gniazdach min. 1 pojazd wyposażony w urządzenie dźwigowe do obsługi systemów selektywnej zbiórki, c) do odbioru odpadów z kontenerów min. 1 pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym, d) do odbioru odpadów wielkogabarytowych min. 1 samochód ciężarowy. 2. Użytkowane pojazdy specjalistyczne dla tego typu usług winny być we właściwym stanie technicznym oraz oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 3. Odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Transport odpadów wielkogabarytowych może odbywać się pojazdami ciężarowymi. 4. Wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca świadczył będzie usługę, muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych. Dane winny być przechowywane w siedzibie Wykonawcy przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. 5. Wykonawca winien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie Zamawiającego. 4.6. Reklamacje 1. Reklamacje zgłoszone przez właścicieli nieruchomości, dotyczące braku odbioru odpadów w terminie ustalonym w harmonogramie, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych odniesie się do zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Reklamacje nie budzące wątpliwości zostaną natychmiast uwzględnione przez Wykonawcę poprzez wskazanie dodatkowego terminu odbioru odpadów. 3. Reklamacje budzące wątpliwości zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie usługi na danej nieruchomości w terminie zgodnym z harmonogramem. Dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego będą: potwierdzenie z systemu GPS lokalizacji samochodu oraz potwierdzona za zgodność kopia karty pracy. 4.7. Dane ilościowe pozwalające na oszacowanie wartości Zamówienia (nie stanowiące limitów Zamówienia): 1. Liczba mieszkańców Gminy Zelów (stan na 31.XII.2015 r.): 15 025 osób, w tym na terenie miasta Zelowa: 7687, na terenie wiejskim: 7338 osób. 2. Ilość nieruchomości zamieszkałych deklarujących: nieselektywne zbieranie: 162 (ok.4%) selektywne zbieranie: 3761 (ok. 96%) zbieranie bioodpadów (na terenie Zelowa): ok. 560 nieruchomości. 3.Liczba deklaracji złożonych dla nieruchomości zamieszkałych oraz zadeklarowanych osób (stan na 1.03.2016 r.) Lp Wykaz miejscowości liczba nieruchomości, dla których złożono deklaracje Liczba zadeklarowanych osób 1 Bocianicha 48 145 2 Bominy 5 18 3 Bujny Księże 79 253 4 Bujny Szlacheckie 62 188 5 Chajczyny 45 153 6 Dąbrowa 30 83 7 Faustynów 19 51 8 Grabostów 13 27 9 Grębociny 42 151 10 Ignaców 59 187 11 Jamborek 6 19 12 Janów 16 49 13 Jawor 43 156 14 Karczmy 28 90 15 Kociszew 56 173 16 Kolonia Grabostów 59 157 17 Kolonia Karczmy 26 54 18 Kolonia Kociszew 33 98 19 Kolonia Łobudzice 78 232 20 Kolonia Ostoja 27 82 21 Kolonia Pożdżenice 36 100 22 Krześlów 22 52 23 Kurów 51 156 24 Kurówek 58 215 25 Kuźnica 15 40 26 Łęki 34 106 27 Łobudzice 152 490 28 Marszywiec 12 37 29 Mauryców 107 323 30 Nowa Wola 28 71 31 Ostoja 13 23 32 Pawłowa 41 113 33 Podlesie 39 124 34 Pożdżenice 185 531 35 Przecznia 19 55 36 Pszczółki 36 117 37 Pukawica 17 37 38 Sobki 42 122 39 Sromutka 57 197 40 Tosin 9 27 41 Walewice 20 48 42 Wola Pszczółecka 26 51 43 Wygiełzów 55 152 44 Wypychów 49 164 45 Zabłoty 19 54 46 Zagłówki 25 69 47 Zalesie 31 89 48 Zelówek 57 180 Razem osób: 6109 49 Zelów zabudowa jednorodzinna plus kamienice 1875 5323 zabudowa wielorodzinna (bloki) 19 1312 4. Liczba deklaracji złożonych dla nieruchomości niezamieszkałych: 242 (stan na 01.03.2016 r.) L.p. Wielkość pojemnika Ilość zadeklarowanych pojemników 1 0,12 m3 146 2 0,24 m3 48 3 1,10 m3 46 4 5,00 m3 1 5 7,00 m3 4 5. Liczba deklaracji złożonych dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku: 17 nieruchomości. 6. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w ciągu 1 roku (dane na podstawie sprawozdań przedsiębiorców za 2015 r.) L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Łączna ilość odpadów (Mg) 1 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne 20 03 01 2663,7 2 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 337,5 3 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,2 4 Opakowania ze szkła 15 01 07 297,9 5 Zużyte opony 16 01 03 18,2 6 Odpady ulegające biodegradacji 20 01 08 20 02 01 103,4 8 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 86,4 9 Zmieszane odpady z budowy, remontów 17 01 07 17 09 04 13,8 7. Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki: L.p. Wielkość pojemnika Ilość 1 0,12 m3 - odpady zmieszane 3830 2 0,12 m3 - szkło 3610 3 0,24 m3 - odpady zmieszane 550 4 0,24 m3 - odpady suche 3650 5 0,14 m3 - bioodpady 560 6 1,10 m3 140 8. Nieruchomości o utrudnionym dojeździe, do których obecnie dojeżdża śmieciarka małogabarytowa: Bocianicha 54, Chajczyny 38, Dąbrowa 32, Kuźnica 9, Kuźnica 10, Kurówek 50, Kurów 53, Kociszew 54, Jawor 51, Jawor 52, Jawor 54, Tosin 2. Lista może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 4.8. Inne: 1. Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z danymi dotyczącymi liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub danymi dotyczącymi rodzaju i ilości pojemników w przypadku nieruchomości niezamieszkałych oraz informacją dotyczącą sposobu gromadzenia odpadów (selektywne nieselektywne oraz BIO) zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Jego aktualizacja będzie następowała co kwartał i będzie przekazywana drogą elektroniczną. 2. Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji zamówienia dane, a w szczególności dane osobowe w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wykonywanie umowy. Wykonawca będzie przetwarzał dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną przepisami prawa za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy. 3. Obowiązki Wykonawcy przez cały okresy wykonywania przedmiotu zamówienia: a) w zakresie wykonywania transportu odpadów komunalnych: posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego, utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełniający wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) w zakresie posiadania bazy magazynowo transportowej: zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo transportowej, spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Z 2009 r., Nr 104, poz. 868), c) w zakresie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zebranych selektywnie odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zaś w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do przekazywania ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w aktualnym Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego dla regionu II (RGOK II) lub w szczególnych przypadkach do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu 4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz uchwale Nr XV/148/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 11.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów, uchwale Nr XV/150/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 11.03.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 5. Należy przestrzegać postanowień aktualnego Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kryterium społeczne (czy wykonawca zatrudni osobę niepełnosprawną)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zelow.pl zakładka zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach