Przetargi.pl
ZP/107/2015 NA Wywóz nieczystości płynnych, gruntowne czyszczenie dołów kloacznych oraz ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź Bałuty dla Części 1

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty ogłasza przetarg

 • Adres: 91-024 Łódź, ul. Wielkopolska 53
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 652 96 70 , fax. 42 652 77 24
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty
  ul. Wielkopolska 53 53
  91-024 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 652 96 70, fax. 42 652 77 24
  REGON: 10161009700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baluty.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/107/2015 NA Wywóz nieczystości płynnych, gruntowne czyszczenie dołów kloacznych oraz ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź Bałuty dla Części 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości płynnych komunalnych z nieruchomości - zgodnie z harmonogramem stanowiącym załączniki do SIWZ lub na zlecenie, gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem usuniętych nieczystości (na zlecenie), ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką (na zlecenie). Adresy nieruchomości, z których będą wywożone nieczystości płynne oraz częstotliwość wywozu nieczystości określone są w załącznikach do SIWZ. Ilość wywożonych nieczystości płynnych i ilość czyszczeń dołów kloacznych oraz ciśnieniowe czyszczenie instalacji kanalizacyjnej może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zmianie z powodów których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji, z częstotliwością określoną w załączniku. Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych w okresie trwania umowy wynosi dla: CZĘŚĆ 1 - RON V - Rejon 1 - 7 257 m3 Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego, zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych w trakcie trwania umowy w ilości dla: CZĘŚĆ 1 - RON V - Rejon 1 - 100 m3 Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla: CZĘŚĆ 1 - RON V - Rejon 1 - 200 mb Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium jest warunkiem ważności oferty. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł ) 2. Wykonawca wnosi wadium (winno być na koncie Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 14.2. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4. gwarancjach bankowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: GETIN BANK S.A. Oddział Regionalny GETIN BANK w Łodzi 98 1560 0013 2376 1551 8000 0005 z zaznaczeniem: wadium - przetarg ZP/107/2015 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 6.1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 6.2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji wywozu nieczystości płynnych na zlecenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.baluty.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach