Przetargi.pl
KONSERWACJA URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE I ROZTOPOWE ZLOKALIZOWANYCH NA MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SKIERNIEWICACH

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8345100 , fax. 046 8345151
 • Data zamieszczenia: 2016-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8345100, fax. 046 8345151
  REGON: 00052430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE I ROZTOPOWE ZLOKALIZOWANYCH NA MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SKIERNIEWICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej ustawą. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2016 usługi polegającej na konserwacji urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na miejskiej kanalizacji deszczowej w Skierniewicach tj. siedmiu separatorów, trzech osadników oraz dwóch piaskowników substancji mineralnych zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice ujętych w poniższej tabeli. Lp. Adres - lokalizacja Rodzaj - typ Częstotliwość czyszczenia 1. ul. Poniatowskiego za zaporą Lamelowy Purator ECOPUR 70-700 z osadnikiem Vcz=7,5 m3 1 raz w roku 2. ul. Kilińskiego przy moście Koalescencyjny Purator SEP 40-1 -4,5 1 raz w roku 3. ul. Rataja - Mazowiecka Koalescencyjny Purator SEP 15/150-1 -3,0 2 razy w roku 4. ul. Rataja - Mazowiecka Koalescencyjny Purator SEP 20/200-1 -4,0 2 razy w roku 5. ul. Rzeczna Koalescencyjny typ NG 1,5-0,35 + osadnik typu O/S 1 raz w roku 6. ul. Dworcowa Koalescencyjny typu PUR KB 10/110(2000) 1 raz w roku 7. ul. Pogodna Osadnik wstępny typ PUR-O-3,35-1,5/2,85-200 OS 1 raz w roku 8. ul. Próchnika Osadnik typ OS 1500/2,0 1 raz w roku 9. ul. 1-go Maja - przy moście Osadnik typu OS 1 raz w roku 10. Most między ul. Armii Krajowej a ul. Waryńskiego Osadnik - piaskownik zawiesin mineralnych - zbiornik Dz 3000mm, pojemność odstojnika V=7500 dm3 1 raz w roku 11. Most między ul. Armii Krajowej a ul. Waryńskiego Osadnik - piaskownik zawiesin mineralnych - zbiornik Dz 3000mm, pojemność odstojnika V=7500 dm3 1 raz w roku 12. Parking przy ul. Mickiewicza Koalescencyjny PUR-KB-6/600 (1200) 1 raz w roku Kod CPV: 90000000-7 - usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje: 1) oczyszczenie osadników z odpadów płynnych i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, 2) oczyszczenie separatorów z nagromadzonych olejów, 3) umycie wkładów koalescencyjnych i lamelowych, 4) transport odpadów do unieszkodliwienia, 5) unieszkodliwienie wybranych odpadów, 6) napełnienie separatorów koalescencyjnych czystą wodą. Konserwacja urządzeń odbywać się będzie według poniższego harmonogramu: 1) dwa separatory koalescencyjne typu PURATOR SEP 15/150-1-3,0 i typu PURATOR SEP 20/200-1-4,0 zlokalizowanych przy Al. Rataj , dwa razy w roku, pierwsze czyszczenie na przełomie czerwca - lipca 2015r., drugie na przełomie października-listopada 2016r., 2) separator lamelowy typu PURATOR ECOPUR 70/700 zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego na przełomie czerwca - lipca 2016r., 3) separator koalescencyjny typu PURATOR SEP 40-1-4,5, zlokalizowanego przy ulicy Kilińskiego w miesiącu sierpniu 2016r., 4) separator koalescencyjny typu NG 1,5-0,35, zlokalizowanego przy ul. Rzecznej w miesiącu sierpniu 2016r., 5) separatora koalescencyjny typy PUR KB 10/100(2000) zlokalizowanego przy ul. Dworcowej w miesiącu sierpniu 2016r., 6) osadnik wstępnego typu PUR-o-3,35-1,5/2,85-200 OS, zlokalizowanego przy ul. Pogodnej w miesiącu sierpniu 2016r., 7) osadnik typu OS 1500/2,0, zlokalizowanego przy ul. Próchnika w miesiącu sierpniu 2016r., 8) osadnik typu OS, zlokalizowanego przy moście w ul. 1-go Maja w miesiącu sierpniu 2016r., 9) dwa osadniki-piaskowniki zawiesin mineralnych V=7500 dm3 zlokalizowane przy moście łączącym ul. Amii Krajowej z Waryńskiego w miesiącu sierpniu 2016r. 10) separatora koalescencyjny typy PUR KB 6/600 (1200) zlokalizowanego na parkingu przy ul. Mickiewicza, na przełomie czerwca-lipca 2016r., Poszczególne etapy konserwacji odbywać się będą na podstawie kolejnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego. 2.3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji lub jej załącznikach występują nazwy własne, Zamawiający zastrzega, iż użycie tych nazw ma na celu wyłącznie opisanie określonego wymaganego (minimalnego) standardu wykonania zamówienia i w każdym z takich przypadków Zamawiający dopuszcza zaoferowanie środków i materiałów równoważnych. Uwaga! Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.4 Termin wykonania zamówienia Wykonawca, który wygra przetarg zostanie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas przystąpienia do kolejnych zleceń składowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.skierniewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach