Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SULEJÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, KTÓRE SĄ WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Gmina Sulejów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6102500 , fax. 44 6162551
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulejów
  ul. Konecka 42 42
  97-330 Sulejów, woj. łódzkie
  tel. 44 6102500, fax. 44 6162551
  REGON: 59064832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SULEJÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, KTÓRE SĄ WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sulejów. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które są wykorzystywane jedynie przez część roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulejow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach