Przetargi.pl
Uruchomienie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego 11 filii poradnictwa psychologicznego i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych w ramach Akademii Dobrej Rady (ADR) na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.:Twoje Serce Twoim Życiem-Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w podziale na Część I, II, III.

Powiat Piotrkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 732 88 00 , fax. 44 732 88 03
 • Data zamieszczenia: 2016-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piotrkowski
  ul. Dąbrowskiego 7 7
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 732 88 00, fax. 44 732 88 03
  REGON: 59064841600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uruchomienie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego 11 filii poradnictwa psychologicznego i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych w ramach Akademii Dobrej Rady (ADR) na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.:Twoje Serce Twoim Życiem-Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w podziale na Część I, II, III.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego 11 filii poradnictwa psychologicznego i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych w ramach Akademii Dobrej Rady na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Lp. Wyszczególnienie Ilość (godz.) Uruchomienie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego 11 filii poradnictwa psychologicznego i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych w ramach Akademii Dobrej Rady - ADR 216 h/ 1 ADR 1).Część I - ADR na ternie gmin: Czarnocin, Moszczenica, Grabica Wolbórz -864 h/ 4 ADR 2).Część II ADR na ternie gmin: Ręczno, Sulejów, Aleksandrów, Łęki Szlacheckie -864 h/ 4 ADR 3).Część III - ADR na ternie gmin: Gorzkowice, Wola Krzysztoporska, Rozprza - 648 h/ 3 ADR Łącznie uruchomienie i prowadzenia 11 ADR 2 376 h/ 11 ADR 3.W ramach projektu realizowany jest program promocji zdrowego stylu życia skierowany do osób zagrożonych zapadalnością na choroby układu krążenia. 4.Akademie Dobrej Rady to jedna z form wsparcia ogólnodostępnego, która ma za zadanie zaspokojenie potrzeb psychospołecznych uczestników projektu oraz ogółu społeczności lokalnych, w tym przede wszystkim powinna: Spowodować rozwój motywacji do zmiany, Zapewnić pozytywne doświadczenia w relacjach międzyludzkich, Pomóc w trudnych sytuacjach życiowych, Umożliwić skorzystanie z profesjonalnego wsparcia w zakresie odzwyczajania się od palenia tytoniu. 5.Akademia Dobrej Rady (ADR) organizacyjnie stanowić ma formę ogólnodostępnych punktów poradnictwa i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych (w rozumieniu psychospołecznym). 6.Obligatoryjnie, w każdej filii Akademii Dobrej Rady będzie prowadzone poradnictwo w zakresie możliwości pozbycia się nałogu palenia. W uzasadnionych przypadkach (dla min. 7 osób) mogą zostać uruchomione grupy wsparcia dla osób chcących pozbyć się nałogu palenia tytoniu. 7.Oprócz obligatoryjnego poradnictwa w zakresie pozbycia się nałogu palenia, przewidziane jest prowadzenie poradnictwa, głównie z udziałem psychologa, w zakresie interwencji kryzysowej. 8.Planowana częstotliwość spotkań to dyżury z psychologiem (terapeutą) trwające łącznie 4 godziny co najmniej raz w tygodniu. 9.Łącznie przez cały okres działalności ADR planowane jest zorganizowanie minimum 54 dyżurów, których łączna liczba godzin nie może być mniejsza niż 216 w każdej filii Akademii Dobrej Rady. 10.Planuje się, że w każdej z 11 gmin powiatu piotrkowskiego uruchomiona zostanie 1 filia ADR. 11.Wsparcie w ramach Akademii dedykowana jest: dla osób, które znalazły się w grupie docelowej Programu tj. osoby w wieku 25 55 lat, korzystające ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej z tytułu dochodu, osób, które nie należą do grupy docelowej, ale mają problemy życiowe inne niż prawnej z zakresu przemocy domowej. 12.W celu realizacji zadania Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób deklarujących uczestnictwo w projekcie w zakresie i celu niezbędnym do dokumentowania prowadzonej w ramach Akademii Dobrej Rady poradnictwa i wsparcia. 13.Z uwagi na fakt, że poradnictwo będzie miało charakter dobrowolny, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości godzin w ramach konsultacji indywidualnych wskazanych w zamówieniu, dlatego też podane zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. 14.Dokumentowanie spotkań: dla poradnictwa indywidualnego - karty, rejestr konsultacji oraz celem zachowania zasad w zakresie ochrony danych osobowych oświadczenia potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb projektu. Wzór oświadczenia dostarczy Zamawiający. dla zajęć grupowych - Dzienniki zajęć (wg wzoru dziennika lekcyjnego) obecnościz imiennymi wpisami uczestników oraz opisem treści spotkania. Dziennik prowadzi osoba udzielająca porad i wsparcia (z zaznaczeniem osób, które grupy docelowej lub i jest w Programie). 15.Wykonawca zobowiązuje się do : 1)Prowadzenia spotkań w atrakcyjnej i ciekawej dla uczestników formie, 2)Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji projektowej tj.: kart konsultacji indywidualnych, list obecności, kart czasu pracy, rejestrów udzielonych porad i wizyt. 3)Przedstawiania miesięcznego sprawozdania w zakresie liczby odbytych godzin w ramach dyżurów pełnionych w ADR, liczby osób korzystających z poradnictwa z zaznaczeniem osób spełniających kryteria grupy docelowej lub i uczestniczącychw programie badań profilaktycznych (ankietowych) w podziale na kobiety i mężczyzn oraz poszczególne akademie. 4)Stałej współpracy z Biurem Projektu oraz właściwym miejscowo dla danej ADR ośrodkiem pomocy społecznej oraz bieżącego przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na prawidłowa realizacje powierzonego zadania. 5)Przeprowadzenia ankiet w celu zbadania nabytych umiejętności i kompetencji przez uczestników projektu oraz jakości zrealizowanej usługi i sporządzenia zbiorczego raportu końcowego ze zrealizowanych zajęć oraz rodzaju udzielonego wsparcia w zakresie łącznej liczby odbytych godzin w ramach pełnionych dyżurów ADR, liczby osób korzystających z poradnictwa z zaznaczeniem osób spełniających kryteria grupy docelowej lub i uczestniczących w programie badań profilaktycznych (ankietowych)w podziale na kobiety i mężczyzn oraz akademie. 6)Przekazania całej dokumentacji zamawiającemu, w ciągu siedmiu dni roboczych licząc od dnia zakończenia działalności ADR w ramach zamówienia. 7)Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia logotypów funduszy norweskich zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz Wymogami dotyczącymi informacji i promocji (załącznik nr 4 do regulacji na temat wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014) dostępnym na stronie www.eog.gov.pl strony dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach wez-udzial-w-promocji-funduszy zasady-promocji/ , w tym również na materiałach audiowizualnych. 8)Zamieszczania na przeznaczonej do tego celu tablicy informacyjnej (tablice zostaną dostarczone przez Zamawiającego) wszelkich bieżących informacji dot. działalności Akademii Dobrej Rady w miejscu jej działalności. 9)Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego monitorowania przebiegu prowadzonych spotkań i konsultacji w trakcie ich trwania , mającego na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. 10)Godzina spotkań w ramach prowadzonych dyżurów (zajęć) oznacza 60 minut. 11)Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz warunkami wykonania zamówienia. 12)Wykonawca oświadczy, iż posiada kwalifikacje lub /i dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób posiadających poniższe kwalifikacje: a)Kryteria obowiązkowe: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; uzyskały w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskały za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczpospolitej Polskiej, lub uzyskały tytuł magistra na innym kierunku niż psychologia i jednocześnie posiadają kwalifikacje uprawniające je do prowadzenie terapii oraz minimum 3 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej lub /i poradnictwie specjalistycznym lub/i prewencji zachowań prozdrowotnych; posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, władają językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa lub/i terapeuty b)Kryteria dodatkowe w przypadku osób z tytułem magistra psychologii: posiadają doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz z osobami będącymi w kryzysie życiowym; posiadają dodatkowe kwalifikacje do pracy w zakresie terapii lub/ i w zakresie prewencji zachowań prozdrowotnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach