Przetargi.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie programu pomocy psychologicznej dla osób z otyłością i nadwagą w ramach realizacji Projektu pn. Łódź kontra choroby wątroby, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-532 Łódź, ul. ks. I. J. Skorupki 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2016-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ul. ks. I. J. Skorupki 21 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie programu pomocy psychologicznej dla osób z otyłością i nadwagą w ramach realizacji Projektu pn. Łódź kontra choroby wątroby, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie programu pomocy psychologicznej dla osób z otyłością i nadwagą w ramach realizacji Projektu pn. Łódź kontra choroby wątroby. Projekt jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 2 i 3 znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający dla żadnej z części zamówienia nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach