Przetargi.pl
Wyjazdowe warsztaty psychologiczno-integracyjne wraz z dojazdem dla 18 osób niepełnosprawnych oraz dowóz i pobyt 2 przedstawicieli Zamawiającego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 814 57 60 , fax. 46 814 57 60
 • Data zamieszczenia: 2013-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościuszki 5 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 46 814 57 60, fax. 46 814 57 60
  REGON: 75019230300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatrawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyjazdowe warsztaty psychologiczno-integracyjne wraz z dojazdem dla 18 osób niepełnosprawnych oraz dowóz i pobyt 2 przedstawicieli Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów psychologiczno-integracyjnych wraz z dojazdem dla 18 osób niepełnosprawnych oraz dowóz i pobyt 2 przedstawicieli Zamawiającego. Czas trwania: 4 dni. Liczba uczestników : 18 dorosłych osób niepełnosprawnych (6 osób z chorobą nowotworową, 12 osób chorych na cukrzycę) + 2 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie monitorujących przebieg warsztatów Miejsce: teren województwa łódzkiego, w miejscowości położonej nie bliżej niż 50 km od Rawy Mazowieckiej (od granicy miasta Rawa Mazowiecka do granicy miejscowości docelowej trasą optymalną) Wykonawca usługi w cenie ma zapewnić:1.Dowóz autokarem klasy LUX w obie strony wszystkich uczestników warsztatów (18 osób niepełnosprawnych) oraz 2 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.2.Pełne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym co najmniej jeden gorący (obiad z dwóch dań z deserem). I dzień- obiad, kolacja /uroczysta, połączona z wieczorkiem tanecznym z didżejem/ ; II dzień -śniadanie, obiad, kolacja; III dzień - śniadanie, obiad, kolacja + ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek, IV dzień śniadanie, obiad). Dla 12 osób obowiązuje dieta cukrzycowa, którą należy przygotować zgodnie z przyjętymi zasadami żywienia osób chorych na cukrzycę.3.Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (standard minimum trzy gwiazdkowego hotelu). Wszystkie pokoje z odrębnymi łóżkami, z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, natrysk, wc), z ciepłą wodą, radio , TV, czajnikiem bezprzewodowym.4.Zatrudnienie psychologów, którzy przeprowadzą grupowy trening kompetencji społecznych dla 18 osób niepełnosprawnych ( 6 osób z chorobą nowotworową, 12 osób chorych na cukrzycę). Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach 9-cio osobowych, każda grupa będzie miała 20 godzin zegarowych zajęć. Łącznie odbędzie się 40 godzin zegarowych zajęć. Tematyka zajęć: trening komunikacji, trening asertywności, praca nad poczuciem własnej wartości i lękiem przed zmianami w życiu, stres, czas, sztuka gospodarowania czasem. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje- wyższe wykształcenie psychologiczne oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa.5.Sale do przeprowadzenia warsztatów wyposażone w odpowiednią liczbę miejsc siedzących, stolików, dostosowaną do ilości uczestników wraz z zapleczem sanitarnym. 6.Serwis kawowy( kawa, herbata, ciastka) w trakcie trwania zajęć warsztatowych.7.Bezpłatne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 4.8.Promocję realizowanego projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, w którym odbywać się będą warsztaty, dostarczonych przez Zamawiającego, materiałów promocyjnych.9.Harmonogram i program zajęć w ramach grupowego treningu kompetencji społecznych, który powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin zegarowych, nazwisko osoby prowadzącej zajęcia.10.Wydanie uczestnikom warsztatów zaświadczenia (z logo UE i Kapitału Ludzkiego, Instytucji Pośredniczącej i PCPR) o uczestnictwie w grupowym treningu kompetencji społecznych.11.Utrwalenie fotograficzne przebiegu treningu kompetencji społecznych.12.Ubezpieczenie NNW na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł. na każdą osobę obejmujące: dojazd 18 osób niepełnosprawnych oraz 2 przedstawicieli Zamawiającego z miejsca wyjazdu (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej) do miejsca odbywania się warsztatów, dojazd z miejsca odbywania się warsztatów do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz cały okres pobytu na warsztatach.13.Wycieczkę dla 20 osób (zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych)- bilety wstępu, przewodnik, dojazd . Zakwaterowanie, wyżywienie oraz zajęcia warsztatowe mają odbywać się na terenie jednego ośrodka hotelu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatrawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach