Przetargi.pl
Wykonanie usług z zakresu poradnictwa psychologicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Polna 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6511402 , fax. 043 6511402
 • Data zamieszczenia: 2013-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Polna 5 5
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 6511402, fax. 043 6511402
  REGON: 00526023700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopssieradz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług z zakresu poradnictwa psychologicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą z poniższych części: zadanie 1. - Poradnictwo psychologiczne w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu (10 godz. zegarowych tygodniowo, dyżury - do ustalenia przez szkołę, maksymalnie 50 godzin w miesiącu ), zadanie 2. - Poradnictwo psychologiczne w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sieradzu (5 godz.zegarowych tygodniowo, dyżury -do ustalenia przez szkołę, maksymalnie 25 godzin w miesiącu),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopssieradz.pl w zakładce BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach