Przetargi.pl
Trening umiejętności społecznych dla 9 uczestników w wieku 18-24 lat w Dobieszkowie uczestniczących w realizacji projektu systemowego Równi na rynku pracy w ramach programu Gwarancji dla młodzieży wspieranego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-010 Dobieszków, Dobieszków 68
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7109200 , fax. 042 7109200
 • Data zamieszczenia: 2014-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie
  Dobieszków 68 68
  95-010 Dobieszków, woj. łódzkie
  tel. 042 7109200, fax. 042 7109200
  REGON: 47238771400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Trening umiejętności społecznych dla 9 uczestników w wieku 18-24 lat w Dobieszkowie uczestniczących w realizacji projektu systemowego Równi na rynku pracy w ramach programu Gwarancji dla młodzieży wspieranego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest trening umiejętności społecznych dla 9 uczestników w wieku 18-24 lat w Dobieszkowie. Forma wsparcia przeznaczona wyłącznie dla osób pochodzących z terenów wiejskich. Celem treningu jest podwyższenie umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, a także poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, obniżanie lęku społecznego oraz szeroko pojęta praca nad sobą, panowanie nad emocjami oraz prawidłowe ich wyrażanie. Ponadto młodzież nabędzie umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych (nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy), pogłębiania poziomu empatii i dostrzegania potrzeb innych osób, asertywnego odmawiania itp. Treningi prowadzić będzie wykwalifikowany psycholog. 20 godzinny konspekt zajęć w ramach grupowych treningów umiejętności społecznych uwzględniający powyższe zagadnienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przy podpisaniu umowy. Treningi umiejętności społecznych przeprowadzone będą w ilości 20 godzin lekcyjnych na grupę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem treningów umiejętności społecznych łącznie z kosztami wynikającymi z: - zatrudnienia wykwalifikowanego psychologa, - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (zarówno dydaktycznych jak i piśmiennych) - wynajmu sali dydaktycznej na zajęcia grupowe oraz pomieszczenia do przeprowadzenia konsultacji indywidualnych. Po przeprowadzeniu treningów umiejętności społecznych psycholog jest zobowiązany do napisania i dostarczenia koordynatorowi projektu opinii zawierającej analizę psychologiczną każdego uczestnika. Treningi umiejętności społecznych przeprowadzone będą w ilości 20 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna trwa 45 minut).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckiw-dobieszkow.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach