Przetargi.pl
Indywidualna terapia psychologiczna dla 18 osób niepełnosprawnych oraz 2 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 814 57 60 , fax. 46 814 57 60
 • Data zamieszczenia: 2013-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościuszki 5 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 46 814 57 60, fax. 46 814 57 60
  REGON: 75019230300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatrawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Indywidualna terapia psychologiczna dla 18 osób niepełnosprawnych oraz 2 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla 18 osób niepełnosprawnych oraz 2 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Czas trwania: łącznie 196 godzin zegarowych Liczba uczestników : 18 pełnoletnich osób niepełnosprawnych ( osoby z chorobą nowotworową, osoby chore na cukrzycę) oraz 2 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Miejsce: Rawa Mazowiecka Zamawiający zapewni lokal do przeprowadzenia terapii psychologicznej. Wykonawca usługi w cenie ma zapewnić: Przeprowadzenie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (wyższe studia-dyplom magistra psychologii i prawo wykonywania zawodu psychologa, zostały wpisane na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów i do których ma zastosowanie ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa) 196 godzin terapii psychologicznej w tym: 180 godzin dla 18 pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Terapia odbywać się będzie indywidualnie, w zależności od potrzeb, średnio 10 godzin dla 1 osoby. 16 godzin dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Terapia odbywać się będzie indywidualnie, w zależności od potrzeb, średnio 8 godzin dla 1 osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatrawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach