Przetargi.pl
Indywidualne konsultacje z psychologiem beneficjentów i otoczenia projektu Dobry wybór - Lepsza przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013 - 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 133 D
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 676 34 87 , fax. 42 676 34 99
 • Data zamieszczenia: 2013-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi
  al. Piłsudskiego 133 D 133 D
  92-318 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 676 34 87, fax. 42 676 34 99
  REGON: 47221906900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Indywidualne konsultacje z psychologiem beneficjentów i otoczenia projektu Dobry wybór - Lepsza przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013 - 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Etap 1 - rok 2013, konsultacje psychologiczne dla niepełnosprawnych beneficjentów projektu i otoczenia, ilość godzin do wykorzystania łącznie minimum 490 godzin zegarowych jednak nie więcej niż 520 godzin zegarowych (1 godz. = 60 minut). II. Etap 2 - rok 2014, konsultacje psychologiczne dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze bądź placówki opiekuńczo - wychowawcze, beneficjentów projektu i otoczenia. Ilość godzin do wykorzystania łącznie minimum 749 godzin zegarowych jednak nie więcej niż 780 godzin zegarowych (1 godz. = 60 minut). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Osoby
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pcpr.samorzady.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach