Przetargi.pl
Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu /Równe szanse/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 215 66 05 , fax. 0-42 215 66 60
 • Data zamieszczenia: 2013-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
  ul. Traugutta 6a 6a
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 0-42 215 66 05, fax. 0-42 215 66 60
  REGON: 47221281900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-pabianice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu /Równe szanse/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu /Równe szanse/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie będzie realizowane dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w tym: wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych. Są to beneficjenci ostateczni projektu systemowego /Równe szanse/, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zamówienia składać się winna z następujących zadań: 1.Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 75 osób ( wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku 15 r.ż. -25 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej), rezerwując na każdego uczestnika do 4 godzin zegarowych konsultacji . 2. Terapia psychologiczna - indywidualne spotkania z psychologiem dla 8 osób (wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku 15 r.ż. -25 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej) rezerwując na każdego uczestnika do 10 godzin zegarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr-pabianice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach