Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego

Gmina Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8234129 , fax. 43 8232750
 • Data zamieszczenia: 2013-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zduńska Wola
  ul. Zielona 30 30
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 8234129, fax. 43 8232750
  REGON: 73093444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugzw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania niżej wymienionych Szkół i Przedszkoli Gminy Zduńska Wola: a: Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, b: Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, Janiszewice 17, 98-220 Zduńska Wola, c: Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym, Annopole Stare 5a, 98-220 Zduńska Wola, d: Szkoła Podstawowa w Izabelowie, Izabelów 50, 98-220 Zduńska Wola, e: Szkoła Podstawowa w Krobanowie, Krobanów 12, 98-220 Zduńska Wola, f: Szkoła Podstawowa w Wojsławicach, Wojsławice 105, 98-220 Zduńska Wola, g: Gminne Przedszkole w Ochraniewie, Ochraniew 62, 98-220 Zduńska Wola, h: Gminne Przedszkole w Tymienicach, Tymienice 88, 98-220 Zduńska Wola, na sezon grzewczy 2013/2014 w ilości około 161 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdunskawola.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach