Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno - epidemiologicznej w ZOZ Łowicz.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8375368 w. 250 , fax. 046 8375991
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Ułańska 28 28
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8375368 w. 250, fax. 046 8375991
  REGON: 75007966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.pol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno - epidemiologicznej w ZOZ Łowicz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno epidemiologicznej w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, DPD, NPL w dziale diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki oraz obsługę szatni dla odwiedzających. A.Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno epidemiologicznej w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, DPD, NPL w dziale diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki Powierzchnie do sprzątania 5.337,85 m2 Zadanie nr 1 - Transport Sanitarny, Por. Chirurgiczna, NPL, Por. K - 315,13 m2 Zadanie nr 2 - Szpital - parter - 1.087,90 m2 Zadanie nr 3 - Szpital - I piętro - 895,14 m2 Zadanie nr 4 - Szpital - II piętro - 1.253,62 m2 Zadanie nr 5 - Szpital - III piętro - 256,44 m2 Zadanie nr 6 - Szpital - suterena - 594,61 m2 Zadanie nr 7 - OFiR w Stanisławowie - 606,10 m2 Zadanie nr 8 - Laboratorium Centralne - 328,91 m2 Szczegółowy zakres świadczeń do zadań 1-8 określa załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. B.Obsługa szatni dla odwiedzających w okresie od 1 września do 15 maja w dni robocze w godz. 15.30-21.00, w pozostałe dni - soboty, niedziele i święta w godz. 8.3 0 - 20.30. Zakres czynności obejmuje: - przestrzeganie aby osoby odwiedzające pacjentów pozostawiały w szatni wierzchnie okrycie, - obsługa szatni dla odwiedzających - udzielenie informacji o lokalizacji pracowni diagnostycznych, oddziałów, gabinetów lekarskich, Zabrania się osobom postronnym korzystania z telefonu służbowego oraz przebywania w szatni. C.W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest do dzierżawy pomieszczeń: - szatnia - 13,4 m? - pomieszczenie magazynowe - 8,23 m? - pomieszczenie administracyjne - 12,62 m? oraz prania, dezynfekowania i suszenia mopów, ściereczek wielorazowych i odzieży roboczej we własnym zakresie. Zamawiający dopuszcza pranie, suszenie mopów i ściereczek wielorazowych w pomieszczeniach Zamawiającego oraz korzystanie z wydzielonego pomieszczenia do prania i suszenia mopów o powierzchni 9,25m?, pod warunkiem podpisania umowy dzierżawy. Dzierżawiący zamontuje na swój koszt podliczniki energii elektrycznej i wodyw dzierżawionym pomieszczeniu. Rozliczanie za zużyte media odbywać się będzie na koniec każdego miesiąca po odczycie wskazań podlicznika po kosztach jakie ponosi Zamawiający. Projekt umowy na dzierżawę pomieszczeń stanowi Załącznik nr 3a. W ramach powierzonej usługi drogą oszacowania Zamawiający określa, że 40% zakresu stanowią usługi pomocnicze przy pacjentach. Za stan sanitarno-epidemiologiczny sprzątanego obiektu odpowiada Wykonawca. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu sprzątania, preparatów do mycia, dezynfekcji, sprzętu oraz pozostałych innych zaleceń do realizacji usługi zawarte są w załącznikach nr 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zobowiązani są wnieść przed terminem składania ofert wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 20.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A II o Łowicz 51124018191111000010887158. Uwaga! Pieniądze muszą znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej na moment otwarcia ofert z zaznaczeniem: wadium - przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno -epidemiologicznej w ZOZ Łowicz, kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem i dołączona do oferty. 2. w poręczeniach bankowych w postaci oryginału dokumentu lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.pol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach