Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno - epidemiologicznej w ZOZ Łowicz.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8375368 w. 250 , fax. 046 8375991
 • Data zamieszczenia: 2015-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Ułańska 28 28
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8375368 w. 250, fax. 046 8375991
  REGON: 75007966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.pol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno - epidemiologicznej w ZOZ Łowicz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno epidemiologicznej w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, DPD, NPL w dziale diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki oraz obsługę szatni dla odwiedzających. A.Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno epidemiologicznej w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, DPD, NPL w dziale diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki Powierzchnie do sprzątania 5.337,55 m2 Zadanie nr 1 - Transport Sanitarny, Por. Chirurgiczna, NPL, Por. K - 315,13 m2 Zadanie nr 2 - Szpital - parter - 1 .087,90 m2 Zadanie nr 3 - Szpital - I piętro - 895,14 m2 Zadanie nr 4 - Szpital - II piętro - 1.253,62 m2 Zadanie nr 5 - Szpital - III piętro - 256,44 m2 Zadanie nr 6 - Szpital - suterena - 594,61 m2 Zadanie nr 7 - OFiR w Stanisławowie - 605,80 m2 Zadanie nr 8 - Laboratorium Centralne - 328,91 m2 Szczegółowy zakres świadczeń do zadań 1-8 określa załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. B. Obsługą szatni dla odwiedzających w okresie od 1 września do 15 maja w każdy dzień miesiąca w godz. 15.30-21.00 Zakres czynności obejmuje: - przestrzeganie aby osoby odwiedzające pacjentów pozostawiały w szatni wierzchnie okrycie, - obsługa szatni dla odwiedzających, - udzielenie informacji o lokalizacji pracowni diagnostycznych, oddziałów, gabinetów lekarskich, - telefoniczne uzgadnianie z lekarzem dyżurnym o możliwościach odwiedzin poza wyznaczonymi godzinami. Zabrania się osobom postronnym korzystania z telefonu służbowego oraz przebywania w szatni. C. Wykonawca zobowiązany jest do prania, dezynfekowania i suszenia mopów, ściereczek wielorazowych i odzieży roboczej we własnym zakresie. Zamawiający dopuszcza pranie, suszenie mopów i ściereczek wielorazowych w pomieszczeniach Zamawiającego oraz korzystanie z wydzielonego pomieszczenia do prania i suszenia mopów o powierzchni 9,25 m?, pod warunkiem podpisania umowy dzierżawy. Dzierżawiący zamontuje na swój koszt podliczniki energii elektrycznej i wody w pomieszczeniu pranie i suszenie mopów. Rozliczanie za zużyte media odbywać się będzie na koniec każdego miesiąca po odczycie wskazań podlicznika po kosztach jakie ponosi Zamawiający. Ponadto Zamawiający udostępni w ramach dzierżawy pomieszczenia : - szatnia - 13,4 m? - pomieszczenie magazynowe - 8,23 m? - pomieszczenie administracyjne - 12,62 m? Projekt umowy na dzierżawę pomieszczeń stanowi Załącznik nr 3a. W ramach powierzonej usługi drogą oszacowania Zamawiający określa, że 40% zakresu stanowią usługi pomocnicze przy pacjentach. Za stan sanitarno-epidemiologiczny sprzątanego obiektu odpowiada Wykonawca. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu sprzątania, preparatów do mycia, dezynfekcji, sprzętu oraz pozostałych innych zaleceń do realizacji usługi zawarte są w załącznikach nr 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zobowiązani są wnieść przed terminem składania ofert wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 20.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 1. pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A II o Łowicz 51124018191111000010887158. Uwaga! Pieniądze muszą znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej na moment otwarcia ofert z zaznaczeniem: wadium - przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno -epidemiologicznej w ZOZ Łowicz, kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem i dołączona do oferty. 2. w poręczeniach bankowych w postaci oryginału dokumentu lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zoz.pol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach