Przetargi.pl
WYMIANA POSADZKI NASĄCZONEJ KSYLAMITEM WRAZ Z MALOWANIEM ŚCIAN I MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ W KUCHNI I STOŁÓWCE, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W MIASTKU, PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ 3

Powiat Bytowski ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 80 00 , fax. 59 822 80 01
 • Data zamieszczenia: 2014-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bytowski
  ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 2
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 80 00, fax. 59 822 80 01
  REGON: 77097970800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbytowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA POSADZKI NASĄCZONEJ KSYLAMITEM WRAZ Z MALOWANIEM ŚCIAN I MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ W KUCHNI I STOŁÓWCE, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W MIASTKU, PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji wymiana posadzki nasączonej ksylamitem wraz z malowaniem ścian i modernizacją pomieszczeń w kuchni i stołówce, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, przy ul. Młodzieżowej 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. Dodatku nr 2 - Istotne postanowienia umowy 2. Dodatku nr 3 - Dokumentacja projektowa: 3. Dodatku nr 4 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4. Dodatku nr 5 - Przedmiary robót 5. Dodatku nr 6 - Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 79
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 210,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiatbytowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach